دین در دنیای معاصر

187 تیکون عولام: اسم رمز زیستن برایجامعه اند؛ در تمامی ‌ دنیا، درصد بالایی از جوایز نوبل را به خود اختصاص داده ها: در فیزیک، در فلسفه، در پزشکی، در شیمی، در اقتصاد، در تمام ‌ رشته اند و این نسبتچندصد برابر میزان ‌ هاکه نگاهکنیم یهودیان جایزه برده ‌ این شده نبوده ‌ داده ‌ جمعیت آنان در دنیا است. این دستاوردها هرگز سازمان است. دانید؟ ‌ علتاینشکوفاییفرهنگیراچه می Jonas یک علت اصلی دارد و آن این استکه آن موقعکه دکتر سالک ( ها نفر در دنیا از ‌ که میلیون ‌ ) واکسن فلج اطفال را درستکرد ــ زمانی Salk یعمومی ‌ صورترایگان برایاستفاده ‌ مردند ــ آنرا به ‌ مرضفلج اطفالمی که ‌ ثبتکرد. یعنی یک دلار هم برای این واکسن پول نگرفت، درصورتی تر ‌ دار شود. باور به اصل عدالت و ترمیم دنیاکه قبل ‌ توانست بسیار پول ‌ می گذارد. ایننگاهکه یهودیاندنبال ‌ توضیحدادم، بر افرادیهودیبسیارتأثیرمی ایتاریخیدر یهودستیزی ‌ اند، ریشه ‌ پرست ‌ پولهستند یا اینکه یهودیان پول قدریکه یهودیان به تیکون عولام یا مرمت دنیا اعتقاد دارند، به ‌ دارد. آن خواهند کاریکنند ‌ ها می ‌ اینکه پول جمعکنند اعتقادی ندارند. یعنی این که دنیا را بهتر از آنچهکه تحویلگرفتند، پس دهند. برای همین، یهودیان های فرهنگی، شما در همان ‌ پردازند. مثلاً درمورد فعالیت ‌ به اینکارها می ) و امانوئل لویناس Isaiah Berlin اروپا لیست فیلسوفانی مثل آیزایا برلین ( ) یا نویسندگانی مثل مارسل پروستراکه نگاهکنید، Emmanuel Levinas( هاکسانی بودند که دنبال پول نرفتند. نویسندگان خیلی بزرگی ‌ بینید این ‌ می های خیلی بزرگی بیرون دادند. ‌ ی یهودی ظاهر شدند، فیلسوف ‌ در جامعه روند. ولی سازمانیکه ‌ صورت فردی دنبالکارهای فرهنگی می ‌ بنابراین به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2