دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 20 شدن دین از ‌ هایی بودکه حذف یا تضعیف ‌ بینی ‌ غیرمنتظره و اشتباه پیش غیراز کشورهای اروپای غربی ‌ کشید. عملاً به ‌ جوامع صنعتی را انتظار می ها سکولارتر شدند، دیگر ‌ شدن در برخی از جنبه ‌ که با هرچه بیشتر صنعتی کشورهایجهان ــ چه در آمریکایشمالی و لاتین و چه در آسیا و آفریقا ــ هایجدید دینی، انقلابمذهبی ‌ چنینروندیرا طی نکردند. ظهورجنبش هایمذهبیوبنیادگرایاسلامیدرخاورمیانه، ‌ طورظهورگروه ‌ ایرانوهمین اعتبار ساختند و ‌ های سکولاریسم را بی ‌ بینی نظریه ‌ بیش از پیش پیش ی نظریاتیکه تطبیق بیشتری با واقعیت ‌ ها و ارائه ‌ ضرورتتجدیدنظر در آن تر ساخت. واقعیت زندگی مردمان آفریقا، ‌ اجتماعی داشته باشند را عیان بندی ‌ جزایر پاسیفیک و بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر نیز با صورت ی مذهبی ‌ هایسکولاریسم و جهتیکه برای تاریخکشورها و اندیشه ‌ نظریه ی چشمگیری داشته است. برخلاف انتظارها، ‌ ترسیمکرده بودند، فاصله ایکه ماهیت انسان روحانی است، همچنان به قوتگذشته ‌ چنین اندیشه ی فردی و جمعی مردمان این مناطق جهان رایج است و دین از ‌ در اندیشه دهنده به واقعیت ‌ بخشجمعی و یکی از اشکال شکل ‌ عناصر اصلی هویت فردی باقی مانده است. ‌ اجتماعی و روابط بین ویکم ‌ چنینفرایندیواقعیتیجدیدرا پیشرویجوامعبشریدرقرنبیست ی سکولاریسم ‌ پردازان معروف نظریه ‌ گذاشته است. بسیاری از نظریه ای نیستند، که با پیش رو نهادن ‌ تنها مدافع و مروج چنین نظریه ‌ دیگر نه **هایی «فراسکولار»، ‌ و یا روایت *سکولار» ‌ های «پست ‌ نظریه ‌ مجموعه * Post-secular ** Trans-secular narratives

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2