دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 198 میلیارد ۲ شود چندینکتاب نوشت. جمعیت مسیحیان جهان حدود ‌ می ای ‌ های مختلف در هر حوزه ‌ شکل ‌ شود و این افراد به ‌ نفر تخمین زده می چیزی را دین ‌ از جامعه حضور دارند. پرسش اساسی این است که چه های زندگی ‌ کنیم. دین هم مثل تمامی دیگر جنبه ‌ «سازنده» محسوب می تواند بسیار ‌ وپرورش) می ‌ (از قبیلسکس، پول، زندگیخانوادگی یا آموزش گوید بدترین ‌ المثل انگلیسی می ‌ خوب یا بسیار بد پیش رود. یک ضرب شدت ‌ چیز، فساد بهترین چیز است. رفتار منفی بعضی مسیحیان من را به کند و امیدم این استکه بتوانم به دیگران، چه مسیحی و چه ‌ آزرده می غیرمسیحی، بپیوندم تا هم ابعاد منفیمسیحیترا خنثیکنیم وهم به ابعاد مثبتآنبیفزاییم. آیا مؤسسات مسیحی برای ایجاد فرهنگ تعهد به تحول اجتماعی در کنند یا اینکه بیشتر بر رستگاری فردی ‌ ی باورمندان فعالیت می ‌ جامعه عنوانراهی به تحول اجتماعیتمرکز دارند؟ ‌ به شود به این پرسشداد. برخی از مؤسساتمسیحی ‌ ای نمی ‌ هیچجوابکلی با نیرویبسیار بر تحول اجتماعیمتمرکزهستندو برخیدیگر بر رستگاری فردی تأکید دارند. سنت انگلیکانکه من از پیروانش هستم سعی دارد زمانهم بسیار فردیوشخصیباشدوهم بهخیرعمومیتوجهکند. این ‌ هم های ‌ های دیگر مسیحی و بسیاری از سنت ‌ مسئله درمورد بسیاری از سنت دینی و غیردینی دیگر مصداق دارد. به نظر من، هر دوی اینرویکردها لازمهستند. هرحوزه از زندگی اجتماعی مداری داردکه بتوانند با محبت، ‌ های آگاه، عمیق و اخلاق ‌ نیاز به انسان شفقت، عدالت، بخشش، شهامت و بخشندگی رفتار کنند. اما ما برای

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2