دین در دنیای معاصر

21 های آن برای ایران ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت یعمومی در ‌ بندیجدیدی از نسبتدین و عرصه ‌ یصورت ‌ تلاشدر ارائه ها ‌ بینی ‌ اند.ایننظریاتتجدیدنظریاساسیدرپیش ‌ کشورهایاروپاییکرده هایی از واقعیت بود که سابقاً نظریات سکولاریسم ارائه ‌ و نیز خوانش دادند. بسیاریازمدافعانومروجاننظریاتسکولاریسم،همچونپیتر ‌ می برگر، با تجدیدنظر در آرای خود، عدم افول تفکرات معنوی و دینی را در ی ‌ ینحوه ‌ ینظریاتیجایگزیندرباره ‌ دنیایمعاصر پذیرفتندوسعیدر ارائه انکار ‌ یعمومی با دینراکهحالتداومحضورشقابل ‌ مناسبتعاملعرصه اند. ‌ نبود و اشکالجدیدتری نیز به خودگرفته بود، پیشکشیده های ماتریالیستی از هستی ‌ علاوه بر نظریاتسکولاریسم،کفایتخوانش هایعلمی ‌ عنوان بخشمکمل نظریه ‌ ها در فلسفه وحتی به ‌ نیز که برایدهه کردند، از سوی تعداد روزافزونی از فیلسوفان زیر سؤال برده ‌ فعالیت می سکولار که راه پرسشگری فلسفی را ‌ شده است. همانند فیلسوفان پست ی عمومی، باز ‌ برای مشارکت مجدد دین در عالم عمل همچون عرصه تر برایمشارکتمجدد ‌ نیزراهیفلسفی*گرا ‌ اند،فیلسوفانپساطبیعت ‌ کرده اند. ‌ دین در عالم نظر را هموار کرده مباحثات گسترده پیرامون عدم کفایت ماتریالیسم، فیزیکالیسم و شناختی ‌ هاومسائلهستی ‌ فلسفیدرپاسخگوییبه پرسش**گرایی ‌ طبیعت یدینی در کاوشمسائل اساسیحیاترا ‌ شناختی، راه ورود اندیشه ‌ و روش های ‌ عنوانالگویفکریبرایتبیینپدیده ‌ دوبارهگشوده است. ماتریالیسمبه بیند، ‌ های مادی نمی ‌ فیزیکی عالم هستیکه واقعیت را امری بیش از پدیده * Post-naturalist ** Naturalism

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2