دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 22 که هستی را ورای ماده و شامل *حتی در برابر انتقادات فیزیکالیسم پذیر ‌ بیند نیز آسیب ‌ های غیرمادی نظیر جاذبه یا الکترومغناطیس می ‌ پدیده های فلسفی بیشتری در حال ظهور هستند ‌ حال نظریه ‌ رسد. بااین ‌ به نظر می که با نقد ماتریالیسم و فیزیکالیسم، آن دو را برای فهم واقعیت هستی، دانند. توماس نیگل، فیلسوف ‌ ناکافی می **از جمله فهم ذهنیت انسانی، معروفخداناباور، معتقد استکه درکفیزیکی از هستی توانایی توضیح را ندارد. فیزیکالیسممبتنیبر اینفرض ***هایینظیرذهنیتیا آگاهی ‌ پدیده محصولمغز است. ایندرحالیاست ****ایزیستی ‌ استکه ذهنیت، پدیده کند که ذهنیت ‌ کند که فیزیکالیسم هیچ دلیلی ارائه نمی ‌ که نیگل انتقاد می یا آگاهی محصول تعاملاتعناصر صرفاً فیزیکی مغز است. نیگل معتقد استکه برایکاوش معنادار و واضح در عناصر مختلفهستی، از جمله داریم؛ *****تر از عینیت ‌ در رابطه با آگاهی انسانی، ما نیاز به تعریفی وسیع بدان معنا که محدودکردن تعریف هستی به عناصر فیزیکی، یک اشتباه ها است. هرچند نیگل معتقد ‌ ی برخی از پدیده ‌ شناختی برای مطالعه ‌ روش ی فیزیکالیسم (و طبعاً ماتریالیسم)، ‌ افکندن اندیشه ‌ دلیل سایه ‌ استکه به هنوز ابزار ذهنیکافی برای چنینکاوشی در دست نیست. نیگل با بسط ی ‌ ی آگاهی،که برای مطالعه ‌ تنها برای مطالعه ‌ کند که نه ‌ انتظار خود بیان می تر ‌ هایی داریمکه تعریفی وسیع ‌ های هنجارین هستی نیز نیاز به نظریه ‌ جنبه گیرد. ‌ ای فیزیکی در نظر می ‌ تر از ماتریالیسم است، هستی را پدیده ‌ گرایانه ‌ فیزیکالیسمکهکمیشمول * ** Human subjectivity *** Consciousness **** Biomedical ***** Expanded conception of objectivity

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2