دین در دنیای معاصر

23 های آن برای ایران ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت بتوانند *گرایی علمی ‌ هاییکه فراتر از طبیعت ‌ از عینیت ارائه دهند؛ نظریه هایهنجارینیکه در بافتهستیتنیدهشده ‌ تکاملهستیرا با توجه بهجنبه است،کاوشکنند. برای رسیدن به این دانش، نیگل مجدداً معتقد استکه شود مورد ‌ های خود از آنچهکه «عینی» انگاشته می ‌ فرض ‌ باید اساس پیش تشکیک قرار دهیم و قائل به وجوهی هنجارین مرتبط با طبیعت باشیمکه در داخلهستی نهفتهشده استوصرفاً اموریذهنیمربوطبه افراد انسانی نیست. به نظر او، وجوه هنجارین نهفته در طبیعتاستکه به تکاملمادی بشرجهتداده و درنهایتسببظهور آگاهی انسانیشده است. اینجهت اِی در ذات طبیعت و تکامل آن بوده است، ‌ اِن ‌ برای تکامل، همچون دی تواند و مقدر استکه آن را تبدیل ‌ طورکه قوای نهفته در یک دانه می ‌ همان به یک درختکند که میوه به بار خواهد آورد؛ مسیریکه از همان ابتدا در آن دانه نهفته بوده و مسیر رشد آن را مشخصکرده بوده است. نیگل مدارانه به هستیکه او آن را ‌ معتقد استکه این رویکرد هنجارین و ارزش های فعلی نظام علمی قابل ‌ نامد، با ابزار و ارزش ‌ می **گرایی ارزشی ‌ واقع ای ‌ اثباتنیستاما قابل ابطالهم نیست. نظام ماتریالیستی-فیزیکالیستی ی ‌ سنگبراینظریه ‌ که قائلبه تفکیکارزشازواقعیتاست، یکبدیلهم ای ‌ نیگل استکه توانایی توضیحکامل هستی را هم ندارد و ذاتاً برتری ی نیگل هم ندارد. تشکیک نیگل و دیگر فیلسوفان نزدیک به او ‌ به نظریه ماتریالیسم و فیزیکالیسم راه را برای مشارکت ***های شناختی ‌ در ظرفیت مجدد وجوه تبیینی-هنجارینیکه دین بر آن تأکید دارد، گشوده است. * Scientific naturalism ** Value realism *** epistemological

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2