دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 24 کند که توانایی پرکردن ‌ وجوه تبیینی دین، نگاهی متافیزیکی را عرضه می دلیل محدودبودنشان به ‌ های علمی به ‌ ای را داردکه نظریه ‌ خلأهای تبیینی شان، آن ‌ فعلی ‌ شناختی ‌ های روش ‌ ی واقعیت فیزیکی و محدودیت ‌ مطالعه هایی فلسفی را ‌ ها را برای تبیین واقعیت ندارند؛ خلأهاییکه پاسخ ‌ توانایی تواند ‌ هایعلمی، نمی ‌ دلیل محدودیتشبه روش ‌ شوند که علم، به ‌ شامل می های دین استکه امکان ‌ در آن مسیر گام بردارد. از سوی دیگر، همینجنبه ی ‌ ی تکامل مادی و همچنین مسئله ‌ تاباندن نور بر برخی از ابعاد مسئله ها ساکتاست. علاوه بر ‌ نفسه، در قبال آن ‌ آ گاهی انسانی را داردکه علم، به هایماتریالیستی ‌ کارگیریچارچوب ‌ یشناختیماتریالیسم، ناکامیبه ‌ جنبه توسعه»، از ‌ ی اقتصادی و اجتماعیکشورهای «درحال ‌ در رابطه با توسعه گراتر در توسعه و ازسوییدیگر، ‌ جانبه ‌ سوییسببظهور رویکردهایهمه ی جوامع محلی شده ‌ سبب تقویتگفتمان مرتبط با نقش دین در توسعه انگاشتن رفاه و ترقی مادی انسان ‌ است. تلاش ماتریالیسم برای منفک های اخلاقی و معنوی آن، انتقادهایی را از سوی ‌ و جوامع از پیشرفت ی ‌ گرایانه ‌ باوران عالم نسبت به ماهیت سوگیرانه و غیرشمول ‌ اکثریت دین ‌ رویکردهای ماتریالیستی به توسعه برانگیخته است. این امر سبب تردید ای شده است که اقدامات ‌ های توسعه ‌ در اعتبار چارچوب فکری طرح گرا را در بر داشته است. ‌ ی فرهنگی مادی ‌ ناسنجیده هایسکولار ‌ پذیری نظریه ‌ ی این موارد، یعنی از سویی تضعیفتطبیق ‌ همه های ماتریالیستی در حل ‌ بودن نگاه ‌ در عالم واقع و از سویی دیگر ناکافی رغم تلاش قابل ‌ های توسعه، علی ‌ های فلسفی علم و نیز پروژه ‌ پرسش های فناورانه، راه را بر نظر و ‌ تمجید ماتریالیسم در پیشبرد علم و پیشرفت عملکرد دینی دوبارهگشوده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2