دین در دنیای معاصر

25 های آن برای ایران ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت هایپیرامون دین ‌ گذاری ‌ نیاز به بازبینیدر ادراکعمومیوسیاست معنای تضعیف و حذف ‌ عدم قطعیت در روند سکولارشدنکشورها، به دین، احتمالی جدید را ــ حداقل در عالم اندیشه ــ پیش رویکشورهای گونه که ‌ ای قرار داده استکه هنوز مسیر سکولاریسم را آن ‌ غیراروپایی اند. روایتیکه در ابتدای این متن از درک ‌ در اروپا تجربه شد، طی نکرده ی عمومی در ایران ‌ راندنِ دین از عرصه ‌ حاشیه ‌ بودنِ به ‌ عمومی از مطلوب های سکولار را با خود به ‌ های نظریه ‌ فرض ‌ شد، توصیفی استکه پیش ی منفی حاکمیتی مذهبی ‌ انکار استکه ایران تجربه ‌ همراه دارد. غیرقابل ی دردناک ‌ العملی به تجربه ‌ تواند عکس ‌ گذراند و ایرانِ آینده می ‌ را از سر می ویژه ‌ ها حکومت دینی باشد. اما آگاهی از دیگر مسیرهای ممکن و به ‌ دهه تواند ‌ هایدیگرکشورهایدنیا برایتعاملبا دیندردنیایجدید، می ‌ تجربه بخش نظر و عمل ایرانیان باشد و باید منجر به بازبینیِ آگاهانه و ‌ بینش فهم ‌ های قابل ‌ شده در نوع نگاه به دین، با درنظرگرفتن حساسیت ‌ اندیشیده های اخیرِ ایران شود. بازبینی جایگاه دین در دنیای ‌ در رابطه با دین در دهه یدو اشتباه رایجدرهمینرابطه،غیرممکن ‌ مدرن بدوندرنظرگرفتنتجربه گرا ‌ انکاراستکهاکثرجوامعدینیدنیارویکردیدرون ‌ است.اینامرغیرقابل ی ‌ داشته و همین امر هویتی دینی مستقل و در تنافر با هویتجمعیجامعه ی ‌ انگاری افراد جامعه ‌ ی بیگانه ‌ دهد؛ هویتیکه زمینه ‌ ها می ‌ تر را به آن ‌ بزرگ کند. هویت دینی مستقل و ‌ تر را در نظر این جوامع دینی تقویت می ‌ بزرگ ای در ‌ شدن افرادِ چنینجوامع مذهبی ‌ انگاشته ‌ گرا زمینه را برای بیگانه ‌ درون آورد. در دو وضعیتاجتماعی، چنین ‌ تر فراهم می ‌ ی بزرگ ‌ نظر افرادجامعه ی ‌ تر، یعنی دشمنی با جامعه ‌ ساز خطری بزرگ ‌ تواند زمینه ‌ ای می ‌ بیگانگی های ‌ تر و اتخاذ اعمالی افراطی شود: اول، در شرایطی که آموزه ‌ بزرگ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2