دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 26 ی ‌ انگاریجامعه ‌ انگاردرونجوامعدینیترویجشود. دشمن ‌ افراطیو بیگانه انگاری یاکافر،گمراه (ضاله) و از این قبیل، ‌ تر و افرادشبه نام نجس ‌ بزرگ مخصوصاً زمانیکه دلالاتی فراتر از رستگاری یا عدم رستگاریِ فردیِ سازرواداشتن ‌ اخرویهمچونمحرومیتازحقوقاجتماعیپیداکند،زمینه تر ازسوی آنگروه از ‌ یبزرگ ‌ رساندن بهشهروندانجامعه ‌ خشونتو آسیب تواند ظهور چنین رفتارهای ‌ شود. شرایط اجتماعی دومکه می ‌ باورمندان می ها و مؤسسات ‌ خطرناکی را تسریعکند، برخوردهای افراطی افراد،گروه باوران ‌ شدنِ دین ‌ رانده ‌ حاشیه ‌ تر استکه سبب به ‌ ی بزرگ ‌ اجتماعی جامعه ی ‌ ها با جامعه ‌ به درون جوامع مذهبی خودشان و قطع تعامل و ارتباط آن گراترشدن این ‌ تر است. چنین قطع ارتباطی سببهرچه بیشتر درون ‌ بزرگ های ‌ تر و ارزش ‌ ی بزرگ ‌ ها با جامعه ‌ جوامع دینی و درنتیجه قطع ارتباط آن ای برای رفتار متعادل اجتماعی ‌ ی سنجه ‌ منزله ‌ تواند به ‌ اجتماعی آن،که می تر باشد، خواهد شد. قطع ارتباط با ‌ ی بزرگ ‌ و نیز حس تعلق به جامعه ی ‌ های مدنی آن، حس بیگانگی نسبت به جامعه ‌ تر و ارزش ‌ ی بزرگ ‌ جامعه تر را تقویت و آن را «دیگری»ایخاطی و مقصر در نظر خواهد آورد ‌ بزرگ ای برای ‌ گرایی اجباری ‌ که لایق مجازات است. چنین قطع ارتباط و درون آورد: اول آنکه با قطع ‌ افراد و جوامع دینی، مخاطراتی چند را به همراه می بینی در بین ‌ محق ‌ بینی و خود ‌ تر نوعی حس بزرگ ‌ ی بزرگ ‌ ارتباط با جامعه یابد که زمینه را برای فهم تصویر معوجی از ‌ ی دینیگسترش می ‌ آن جامعه طور جدایی ‌ کند. همین ‌ ی دینی نزد خودشان فراهم می ‌ واقعیت آن جامعه تر ‌ دادن میزانی برای سنجش واقعی ‌ از تعاملات اجتماعی، سبب ازدست ای شده و درنتیجه ‌ های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ‌ ظرفیت گرایانه از موقعیت اجتماعی و ‌ منتهی به خوانشی ناصحیح و غیرواقع

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2