دین در دنیای معاصر

27 های آن برای ایران ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت تر ‌ ی بزرگ ‌ اخلاقیِ واقعیِ آنگروهِ اجتماعی در بین خود ایشان و جامعه ی ‌ دلیل احساس بیگانگی فزاینده ‌ ای اگر تداوم یابد، به ‌ شود. چنین رویه ‌ می تواند سبب ظهور رفتارهای افراطی ‌ تر می ‌ ی بزرگ ‌ ی دینی با جامعه ‌ جامعه العمل را ‌ های زیادی از این عکس ‌ و خطرات امنیتیگردد،کمااینکه نمونه شدندرکشور فرانسهشاهدهستیم. ‌ رانده ‌ حاشیه ‌ سازیو به ‌ نسبتبه دیگری تواند در دام یکی از چنین اشتباهاتی بیفتد که در دیگر ‌ ی ایران نیز می ‌ آینده کشورها تجربه شده است. این بدان معنا نیستکه حضور دین در ایران ها ‌ ی ایرانیان در این دهه ‌ یسنگینیکه دین بر تجربه ‌ فردا، مخصوصاً با سایه ادراک در ‌ گذاشته است، عاری از مشکلات است؛ اما علاوه بر بازبینی ضروری استکه در گفتمان هایپیراموندین، ‌ گذاری ‌ عمومیوسیاست هایی اساسی رخ دهد. ‌ درونی دین نیز بازبینی یعمومی ‌ شرطحضور دیندرعرصه ‌ بازبینیدرگفتماندین، پیش ی ‌ انگارانه است اگر قائل باشیمکه حضور فعالجوامع دینی در عرصه ‌ ساده عمومی فاقد چالش است؛ مخصوصاً اگر برخی از معتقدات این جوامع آمیز، اتکا ‌ دینیدر تضاد با اصول زیستمدرنهمچونهمزیستیمسالمت طورکه روایت دومِ ابتدای این متن ‌ ها باشد. همان ‌ به علم یا برابری انسان نشان داد، جوامع دینی عمدتاً نگاهی شریعتمدارانه به «دین» دارند و آن را هاییکه عمدتاً ‌ دهند؛ باید و نباید ‌ ها تقلیل می ‌ ای از باید و نباید ‌ به مجموعه بودن عمدتاً ‌ بخش. متدین ‌ ماهیتی محدودکننده دارند تا کارکردی رهایی شود. بیراهه نیست ‌ معنایانجام برخی از «مناسک» و «احکام» فهمیده می ‌ به که در این خوانش از دین ــکه فرد را درگیر مسائل جزئیکرده و از نگاه ی «افیون» ‌ منزله ‌ دارد ــ دین به ‌ کلان به هستی و مخصوصاً تغییر آن، بازمی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2