دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 28 باور به حفظ وضع موجود و مانعی در برابر ایجاد ‌ ی فردِ دین ‌ کننده ‌ و راضی رو، تلاش برای تغییر وضع موجود ‌ شود. ازاین ‌ تحولاتعمیق انگاشته می شود و یا در بهترین حالت، ‌ داری دیده می ‌ و بهبود آن، یا در تخالف با دین ارتباط با آن. بر همین اساس، چنین درکی رایج استکه پیشرفتجامعه ‌ بی های ‌ و ترقی و بهبود آن، تنها با ابزار «علم» و محصولات آن، یعنی فناوری مرور پذیرفته شده استکه ‌ فرض، به ‌ گوناگون، ممکن است. با این پیش دین ارتباطی با پیشرفتگفتمانعمومی ندارد و اگر در تخالفبا آن نباشد، در بهترینحالت امریشخصی باید تلقیشود. باوران و چه در بین ‌ که گفتمان عمومی از دین، چه در بین دین ‌ تا زمانی ستیزان)، درکی سنتی از دین را به همراه ‌ ناباوران (و از جمله دین ‌ دین گشای مشکلاتی باشد که ‌ تواند راه ‌ داشته باشد، نه درک و رفتار مؤمنان می بینند و نه ایرادات ‌ ی عمومی می ‌ ناباوران در مشارکت دین در عرصه ‌ دین تواند ‌ یعمومی می ‌ یشکاکان و منتقدان مشارکتدین در عرصه ‌ منصفانه برطرف شود. در گفتمان عمومی پیرامون دین، تصور عمومی آن است های مذهبی مختلف است. درک دیرینی از ادیان ‌ که دین انبوهی از فرقه گیرد، ‌ های تاریخی در نظر می ‌ کنندگانی در ایجاد تمدن ‌ ها را مشارکت ‌ که آن های همان ادیان ‌ توجه با عملکرد کنونی سازمان ‌ ای قابل ‌ وضوح فاصله ‌ به دانند. ‌ داردکه امروزه خود را سخنگویان و مراجع دارای اقتدار مذهبی می ارتباط ‌ ای دین را بی ‌ رود. عده ‌ آشفتگیگفتمان دین از این حد نیز فراتر می ی روحانی ‌ یجهان بعد یا یکتجربه ‌ کننده ‌ عنوان تبیین ‌ با این دنیا وصرفاً به ای ‌ که عده ‌ بینند؛ درحالی ‌ و عرفانیِ مرتبط با جهانی فراتر از جهان مادی می ای همیشگی با نفس در این دنیا، مشقت و ریاضت ‌ دیگر، دین را مبارزه کنند. اما واقعیتآن استکه تمامی اینتصوراتاز دین، تصویری ‌ درکمی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2