دین در دنیای معاصر

29 های آن برای ایران ‌ تأملاتی پیرامون دین در دنیای معاصر و دلالت دهند. ‌ تواند داشته باشد، ارائه می ‌ گرایانه از قواییکه دینمی ‌ محدود و تقلیل تواند منجر به ‌ زیست جوامع دینی در دنیای مدرن تنها در صورتی می ی باورمندان ‌ یعمومیشودکه رهبران و جامعه ‌ در عرصه ‌ مشارکتسازنده ناپذیرگذشته فراتر روندودر ‌ هایانعطاف ‌ اینشهامترا بیابندکه از اندیشه بندی روایتی از خود بپردازند که بتواند سهمی، ‌ تر به صورت ‌ سطحی عمیق کنند، ‌ هرچند کوچک، در پیشبرد و پیشرفت جوامعیکه در آن زیست می تنها ‌ تری از ماهیت دین قطعاً مورد استقبال نه ‌ ایفاکند. چنین بینش وسیع دنبال ایجاد جوامعی متکثر، عادلانه و ‌ ناباورانیکه به ‌ باور،که دین ‌ مردم دین آمیز هستند، قرارخواهدگرفت. ‌ آراسته به همزیستیمسالمت ی عمومی ‌ ایکه علیه مشارکت دین در عرصه ‌ های منطقی ‌ یکی از استدلال انداز آن استکه ‌ آمیز دین و شریعتتفرقه ‌ شود، اعتقاداتتبعیض ‌ طرح می کند. این اعتقادات ‌ یعمومیرا نقضمی ‌ اصل برابریشهرونداندرعرصه های ‌ جایی ‌ ی بشری تنوع و جابه ‌ و احکام، مخصوصاً تا زمانیکه جامعه ی انسانی را تجربه نکرده بود، تا این حد با واکنششدید عمومی ‌ گسترده آمیز علیه ‌ مواجه نشده بود. جوامع متحد و متکثرِ امروز قوانین تبعیض کنند. ‌ ها و یا پیروان ادیان و باورهایگوناگون را قبول نمی ‌ دیگر اقلیت ی واکنش مردم به ‌ دهنده ‌ نشان *الادیانی» ‌ های «بین ‌ توجه فعالیت ‌ رشد قابل آمیز نسبت به سایر پیروان ادیان و مذاهب است. نمود ‌ باورهای تبعیض دیگری از اصل برابری که مردم بیش از پیش خواهان حاکمیت آن بر اعتقادات و باورهای دینی هستند، اصل برابری جنسیتی است. باورهای ادیان سنتیکه حقوق و اهمیت اجتماعی پسران و مردان را بر دختران و * interfaith

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2