دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 36 چه رویکردی به دین از ی ایرانی، ‌ با توجه به تمامی تنوع وگوناگونی جامعه گیری امر مشترک ‌ تواند انسجام اجتماعی و شکل ‌ میسوی مردم و جامعه ی ایران را تسهیل و یا تقویتکند و اثراتمنفی دین در قلمروی ‌ در جامعه عمومی را محدود و مقید سازد؟ کنندگان در این ‌ های مشترک شرکت ‌ ی دریافت ‌ ه ‌ دهند ‌ متن حاضر بازتاب وگوها است. این متن با توجه به وسعتو پیچیدگی موضوع، ‌ گفت ‌ سلسله های فوق را ‌ جانبه به پرسش ‌ وجه ادعای پاسخگوییکامل و همه ‌ هیچ ‌ به هایی عملی ‌ عنوان نخستین قدم در مسیر کاوش و یافتن راه ‌ ندارد، بلکه به های ‌ بخش دین و جامعه، با توجه به ویژگی ‌ برای تعامل سازنده و انسجام ها و موضوعات زیربنایی در این رابطه ‌ ی ایرانی، برخی از سرفصل ‌ جامعه وگوها در ‌ را مورد توجه و بررسی قرار داده است؛ به این امید که اینگفت تری در میان فعالان اجتماعیگسترش یابد و ابعاد جدیدی از ‌ سطح وسیع موضوعشناساییو بررسیشوند. تحولاتتاریخی تعامل دین وجامعه در دوران مدرن ی سکولاریزاسیون به ‌ هاییکه از نظریه ‌ تا چهار دهه قبل و بر اساس بینش پردازان ‌ شناسی دینو نظریه ‌ دستآمده بود، باور بسیاری از متفکرانجامعه اجتماعی بر آن بودکه با ظهور مدرنیته، حضور دین و اعتقادات دینی در رنگ خواهد شد و دین دیگر آن نقش اجتماعی بنیادی و ‌ دنیای مدرنکم ایکه پیشاز دوران مدرنیته داشترا ایفا نخواهد کرد و درنتیجه، ‌ محوری تأثیرات فکری، فرهنگی و سیاسی دین رو به زوال خواهد گذاشت. این بینیکه در واقع روایتی اروپامحورانه از تاریخ تکامل بشر و ‌ باور و پیش گرفتکه ‌ داد، چنین مفروض می ‌ سرنوشت دین در جوامع به دست می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2