دین در دنیای معاصر

37 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن ی تاریخی سکولاریزاسیون در اروپا تا آن مقطع ‌ سرنوشتی مشابه تجربه پنداشتکه ‌ زمانی، در انتظار دین در دیگر نقاط جهان است و چنان می یبشری ‌ یاندیشه ‌ ایکه ازخصوصیاتمراحل اولیه ‌ اندیشه و باورهایدینی دلیل تضاد بنیادین آن با نیروهایمدرنیته ‌ و متعلق به دورانکودکی است، به شدن ‌ زمان با رشد صنعتی ‌ مانند خردگرایی و دستاوردهای علمی و هم و شهرنشینی، به حاشیه رانده خواهد شد و هر تأثیری همکه برای دین ی خصوصی محدود خواهد شد. در ‌ باقی بماند، بیش از پیش به حوزه ی سرشت و ‌ گونه نگاه به دینکه ظاهراً توصیفی درباره ‌ بطن و متن این سرنوشت دین در تاریخ تکامل جوامع بشری بود، نوعی دستورالعمل و یجایگاه مطلوبدیندر زندگیعمومیموجود بود. بههمین ‌ تجویز درباره تنها در ‌ ویژه درشکللائیسیته) درجوامع، نه ‌ علتتأثیراتسکولاریسم (به مشاهده ‌ های اجتماعیِ مهمی قابل ‌ گذاری ‌ ی نظری بلکه در سیاست ‌ عرصه رفتن ‌ حاشیه ‌ بوده است. «تصورات» مبنی بر روندطبیعی افول باور دینی و به هایی ‌ ی وضع قوانینی خاص، به تلاش ‌ زمان با پشتوانه ‌ آن در جوامع، هم برایکنترل وکاستن از تأثیرگذاری دین در سپهر عمومی و راندن آن به زندگی شخصی و خصوصی افراد منجر گردید. چنین جایگاه «مطلوبی» ناباور مقبولیت داشت،که ‌ تنها در بین حامیان خداناباور و دین ‌ برای دین نه هایجدیدی در بین متفکران و باورمندان برخی ادیان ‌ سببظهور خوانش هاییکه البته اغلبمورد ‌ در تأیید مشروعیتچنینجایگاهیشد؛ خوانش یمؤمنانواقع نگشت. ‌ پذیرشتمامیتجامعه ی اخیر در جهان و ایران صورتگرفته، حاکی ‌ اما آنچه در طول چهار دهه شد سکولارشدن حکومت را ‌ بینی می ‌ هاییکه پیش ‌ از آن استکه پیامد های ‌ ها از راه ‌ بینی ‌ به دنبال داشته باشد، متحقق نشده و صحت این پیش

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2