دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 38 شناختی ‌ هایوسیعجامعه ‌ گوناگونبهچالشکشیدهشده است. مطابقداده مشخصشد که جایگاه باورهای دینی در حیات ۱۹۹۰ ی ‌ از حدود دهه ها را طیکرده است. ‌ بینی ‌ جمعیِ نوع بشر تقریباً روندی برعکس این پیش ویژه در ‌ هایی از جهان (به ‌ توان گفت که در بخش ‌ هرچند هنوز هم می های استبدادی مذهبی برقرار بوده و هست) باورهای ‌ جاهاییکه حکومت شدن است، در بسیاری از مناطق ‌ رنگ ‌ مذهبی و تعهد دینی در حال کم جهان باورهایدینی رو به زوال نرفته بلکه در اشکال پرشمار و متنوعجدید هایی از جهان ‌ یا همان صور قدیمی همچنان تداوم دارد و حتی در بخش یافتن است. ثانیاً با وقوع تحولات مهمی مانند جایگزینی ‌ در حال افزایش های دینی جدید در بسیاری از کشورها ‌ های سکولار با حکومت ‌ حکومت هایملی-مذهبی و الهیاتی تأثیرگذار در جوامع ــ ‌ و همچنینظهور جنبش آفرینی ‌ خواهانه ــ و نقش ‌ خواه در اشکال بنیادگرایانه و خواه در اشکال ترقی ها در سپهر عمومی درمورد مسائل اجتماعی و سیاسی مختلف، تداوم ‌ آن تأثیرگذاری دین در حیات سیاسی و فرهنگی جوامع امری انکارناپذیر ی جایگاه و نقش ‌ های نظری و عملی درباره ‌ شده است و درنتیجه بازبینی وگوییمهم در میانمتفکران اجتماعی ‌ ناگزیر دیندرجوامع مدرن بهگفت پردازان ‌ های فوق بسیاری از نظریه ‌ مبدل شده است.در همین راستا، پدیده سکولاریسمرا به ایننتیجه رسانده استکه اعتبار نظریاتسابقخودرا زیر سؤال برند و از طرفی،گروه جدیدی از اندیشمندان و فعالان اجتماعیحتی شده تأمل نموده و خواهان ‌ رانده ‌ حاشیه ‌ ی پیامدهای نامطلوبدینِ به ‌ درباره اند. به نظر این متفکران ‌ ی عمومی شده ‌ بازنگری در جایگاه دین در عرصه ی قهریه از سپهر عمومی به حاشیه و ‌ و فعالان در جوامعیکه ادیان با قوه وگو بر سر ‌ اند، از سویی هرگونه امکانگفت ‌ یخصوصی رانده شده ‌ عرصه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2