دین در دنیای معاصر

41 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن های دینی ‌ داران بیشتری بیابد و بر اجتماع ‌ غیرمداراگر و سرکوبگر طرف مسلط شوند و هویت دینی بر اساس تضاد با دیگریِ دینی تعریف شود ی استفاده از اتحاد ‌ گر شود. همچنین همواره وسوسه ‌ و ناسازگار و ستیزه ی ابزاری اهل سیاست از ‌ حاصل از دین برای اهداف سیاسی به استفاده دهد که تا ‌ خوبی نشان می ‌ ی اخیر به ‌ دین منجر شده است. تاریخ سده های مبتنی بر «امت» و «ملت» بر جای ‌ زمانیکه ناسازگاری میان هویت های عمومی جامعه ‌ خود باقی است، حتی اگر حذف دین از تمامی عرصه ممکن نیست، احتمالاً به نفعکشور و دین هر دو استکه دین از فضای طرف ‌ سیاسترسمی دور بماند و حکومت نیز نسبت به ادیان مختلفبی یدین با امرسیاسی در قانون اساسی ‌ باشد. به اینمنظور باید تکلیفرابطه مشخصشده باشد؛ در غیر این صورت، ادیان همیشه در معرض ورود مستقیم به مجادلاتسیاسیخواهند بود وحتی اگر موفق بهکسبقدرت ها و بر جامعه ‌ ی دین در سیاست بر آن ‌ نشوند، اثرات نامطلوب مداخله ی وضعیتکنونی ‌ هاییکه با ملاحظه ‌ تحمیل خواهد شد. یکی از دیدگاه اند ضمن ‌ شکلگرفته، نظریات پساسکولار (مابعدعرفی) هستند که مایل هایدینیوملی، ‌ وگو و تعامل با دین به امیدهمسازکردنهویت ‌ حفظگفت طرفیحکومترا ‌ یسیاسترسمی به دور نگاه دارند و بی ‌ دین را از عرصه نسبت به ادیان مختلفحفظکنند. این نظریات پساسکولار به یکی از سه شکل تجدیدحیاتدین، تداوم دینو یا تنظیم مجدد دیندرسپهر عمومی تر نسبت به زیستِ دینی پیراسته و متعهد به ‌ اند و رویی نسبتاً گشوده ‌ قائل هایهنجارین اساسی دارند. ‌ ارزش

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2