دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 42 هایدینی ‌ ملتوهویت ‌ دولت های مدرن در اروپا، گسترش این الگو به سایر ‌ ملت ‌ گیری دولت ‌ شکل ها بعد ‌ یافتن اغلب اینکشور ‌ نقاط جهان در دوران استعمار و استقلال هایی تاریخی استکه ارتباط دین با سایر ‌ از جنگ جهانی دوم، واقعیت ها صورتگرفته است. مبنای ‌ عناصر جامعه در دوران مدرن در بستر آن یسیاسیدر بستر ‌ وجودآمدنیکجامعه ‌ ها به ‌ ملت ‌ گیریدولت ‌ اصلیشکل گرایانه در آن است. انتظار بر ‌ گیریهویتی ملی ‌ جغرافیاییمشخصوشکل ای، ‌ ها (دینی، قومیتی، منطقه ‌ های ملی سایر هویت ‌ این بودهکه این هویت الشعاع خود قرار دهد و حفظ و پیشرفتشان به اولویت ‌ زبانی و...) را تحت اصلی شهروندان تبدیل شود. در چنین بستری استکه سپهر عمومی های مختلف اجتماعیکه در ‌ ها وگروه ‌ گاهی برای اجتماع ‌ عنوان تعامل ‌ به کنند،شکلگرفته استوهدفاز آنایجاد امکان ‌ جغرافیایکشورزندگیمی ی ‌ گیریدرباره ‌ ها در فرایندهایتصمیم ‌ ی اینگروه ‌ مشارکتحداکثریهمه ملتببینند. در ‌ ها خود را متعلق به دولت ‌ ی آن ‌ طوریکه همه ‌ کشور است، به بخش میان ‌ ی جوامع ماقبل مدرن، دین یکی از عوامل اصلی وحدت ‌ همه تکجوامعِ تحت ‌ ها در تک ‌ اعضاییکجامعه بوده استوحتی امپراتوری اند.سکولاریسم ‌ بخشمتوسلشده ‌ تسلطخودهمواره به اینعاملوحدت بخش ‌ هاییکه عامل وحدت ‌ گیریجامعه ‌ ملت و شکل ‌ در بستر یک دولت ملت است، در ابتدا در اروپا ‌ ها نه دین بلکه تعلقی قراردادی به یکدولت ‌ آن ‌ ساله ‌ هایسی ‌ مدت(از جمله جنگ ‌ های مذهبیطولانی ‌ یجنگ ‌ و در ادامه زمان با جنبش روشنگری به وجود ‌ ها) و هم ‌ ها وکاتولیک ‌ میان پروتستان هایمذهبی، قومیتی، ‌ هایملی در آن دوران،گروه ‌ گیری اتحاد ‌ آمد. درشکل دهنده به یکملت لزوماً به هویتو عقاید یکدیگر احترام ‌ زبانی و... شکل

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2