دین در دنیای معاصر

43 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن منظورجلوگیری از ‌ گذاشتند، بلکه با تکیه بر عقلانیت، با اصل مدارا به ‌ نمی آمیز را در بستر یک ملت ‌ جنگ همراه شدند و امکان همزیستی مسالمت مرور موفق به تأسیس«دولت»هایمدرنی ‌ هایی به ‌ واحد یافتند. چنین ملت سمتحاکمیت قانون و نهایتاً دموکراسی حرکت ‌ مرور زمان به ‌ شدند که به کردند. است و در ‌ ترین خصوصیات انسان ‌ هایجمعی از بنیادی ‌ برساختن هویت ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و اطمینان از اینکه سایرین نیز در بهروزی هاحیاتی ‌ جامعهسهمخود را ایفاخواهندکردودرنتیجه،همبستگیجامعه هادرهردورانباتوجهبهنیازهاوشرایطهمان ‌ حال،اینهویت ‌ است.درعین گیرند و خود نیازمند بازسازی و تحول و بعضاً جایگزینی ‌ دوران شکل می توانندبهماهیتیمخلحیاتعمومیجامعه ‌ هستند؛درغیر اینصورت،می هایمختلف ‌ ترتیب،هرتوافقیبرسر نسبتمیانهویت ‌ این ‌ تبدیلشوند. به موجود در یکجامعه، موقت و وابسته به شرایطخاصهر جامعه خواهد ی قرن ‌ طورکه تا قبل از نیمه ‌ های ملی در اروپا، همان ‌ بود. برای مثال هویت های متعدد باکشورهای ‌ های افراطی و جنگ ‌ گرایی ‌ بیستم سببظهور ملی ایکه رخ داد، ‌ مرور زمان و با تحولات اقتصادی و سیاسی ‌ شد، به ‌ دیگر می ی اروپا، ‌ سمت هویت فراگیرتر «اروپایی» حرکتکرد و ظهور اتحادیه ‌ به گیریهویتیجدید در سطحی فراملی بود. ‌ ی بارزی از شکل ‌ نمونه اند، ‌ گرفته ‌ هایدورانروشنگریشکل ‌ فرض ‌ هاعمدتاً با پیش ‌ ملت ‌ ایندولت ی ‌ ازجمله اینکهعملکردهویتملیکهمبتنیبر تعلقعقلانیبه یکاتحادیه شکل یکقانون اساسی ‌ ملی و یکقرارداد اجتماعی ــ نانوشته یا مکتوببه بخشدینخواهدشد. ‌ ــ است، تدریجاً جایگزینضرورتوکارکرد هویت بینیِ ‌ ی متفکران و اندیشمندان در دنیای معاصر، این پیش ‌ اما بنا بهگفته

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2