دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 44 نتوانستند ها ‌ ملت ‌ رغمانتظارات،دولت ‌ بینانهدرعملمحققنشد.علی ‌ خوش هایی فراگیر باشند و عمدتاً با چالش ‌ اتکا برای ایجاد هویت ‌ مبنایی قابل اند؛ به این معناکه همواره ‌ ها ــ چه دینی و چه غیردینی ــ مواجه بوده ‌ اقلیت های دینی، ‌ ها ــ مثلا گروه ‌ هایی از جمعیت ساکن در جغرافیای آن ‌ بخش زبانی، فرهنگی یا قومیتی ــ احساس تعلق به هویت ملی غالب در کشور های قومی-ملی، نژادی-زبانی و یا دینی ‌ دنبال هویت ‌ اند و به ‌ خود نداشته اند. این فرایند، محصول وضعیتی استکه در آن برخی از عناصر ‌ خود رفته ها ‌ گیرد. این اقلیت ‌ ها در تنافر با هویتفراگیر ملی قرار می ‌ هویتی اینگروه تر احساس تعلق نداشته باشند و یا اگر در فرایند ‌ ی بزرگ ‌ اگر به جامعه گیریجمعی (یعنی روند سیاسی) مشارکت نداشته باشند، ممکن ‌ تصمیم های ‌ العمل دولت ‌ است به عواملی ناسازگار با کل تبدیل شوند. عکس های ‌ هاییبوده است.ظهورپدیده ‌ سرکوبگرنیزعمدتا سرکوبچنینتفاوت های بازآموزی ‌ سازی قومی، تروریسم وکمپ ‌ کشی، پاک ‌ مدرنی مانند نسل هایی از این رفتارهایسرکوبگرانه است.سؤالیکه در چنین ‌ ها نمونه ‌ اقلیت هایی ‌ فرضی استکه چنین دولت ‌ شود، مرتبط با پیش ‌ موقعیتی مطرح می های مدرن توانایی ‌ ملت ‌ بخش دولت ‌ اند؛ اینکه قوای هویت ‌ بر آن بنا شده های تجربی ‌ بخش ادیان را دارد. اینکه داده ‌ جایگزینی خصوصیت هویت کنند، این سؤال را پررنگکرده استکه چرا ‌ فرضمزبور را تأیید نمی ‌ پیش گفتمانیکه مبتنی و متکی بر عقلانیت مدرن شکلگرفته، هنوز نتوانسته هایجمعیرا در ‌ ها به هویت ‌ استدرطولچندصدسال نیاز بنیادین انسان بخش(مانند قومیتیا دین یا زبان) ‌ حدی اقناعکند که سایر عناصر هویت طورکه اشاره شد، نهاد ‌ الشعاع و تحتتسلطخود قرار دهد. همان ‌ را تحت های جمعی پایدار بوده ‌ ترین سازندگان هویت ‌ اجتماعی دین یکی از مهم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2