دین در دنیای معاصر

49 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن برای ایجاد تعادل و توازن در جوامع در ایجاد یکسپهر عمومی قدرتمند های دینی، قومیتی، تربیتی، علمی ‌ فقط دولت بلکه نظام ‌ و غنی استکه نه کنند و حدومرزهایضروری برای ‌ و غیره همه در آن با یکدیگر تعامل می کنند. در چنین نگاهی ‌ حفظ وحدتو رفاه عمومی را با یکدیگر تعیین می ی دین در ‌ کننده از نقش سازنده ‌ عنوان عاملی استقبال ‌ به نقش دولت، به های ‌ سپهر عمومی، دین نیز باید خصوصیاتی را به نمایش بگذاردکه زمینه چنین تعادلی را تسهیل نماید. قطعاً دین سنتیکه برخی از عناصر بنیادین سایرین ‌ آن همچون تعریف هویتِ باورمندان به خود در تضاد با هویت هایی مانند مؤمن-کافر، مهتدی-مضل و امثال آن، با ‌ شکل دوگانه ‌ به ها ناسازگاری بنیادین دارد، ‌ ملت ‌ ویژه در چهارچوب دولت ‌ شرایط مدرن به بنیادهای موردنیاز مفهومی برای همزیستی در جوامع متکثر را منعکس شود و در صورتی ‌ ملت ادغام نمی ‌ ی دولت ‌ سازد. چنین دینی در جامعه ‌ نمی دینان دست ‌ که به قدرتدستیابند، به اعمال تبعیضگسترده علیه غیرهم هایدینی برای آنکه بتوانندحضورخود را درجوامع ‌ زند. بنابراینهویت ‌ می ی آن، ‌ متکثر حفظکنند، لزوماً باید از تحولی عمیق عبورکنند که درنتیجه حرمت و شرافتی عمومی برای تمامی بشریت قائل شوند و تبعیضدینی علیه دیگران را امری نامطلوب قلمداد کنند. ذیلاً برخی از هنجارهاییکه گیرد. ‌ باید بر چنین دینیحاکم باشد، مورد بررسی قرار می دهیبه دین ‌ گفتمانیهنجارینبرایسامان ساختاری ‌ باظهوردورانجدید، برایحصولانسجام اجتماعی، قانونمندی های مختلفحیات اجتماعی دارای وجاهت و مشروعیتی بیش ‌ در حوزه های مشروع و ‌ یعملکرد ‌ کننده ‌ از قبلگردیده است. این قانونمندی، تعیین

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2