دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 50 پذیرشِ رفتارهای فردی،گروهی و جمعی است. تضمین ‌ های قابل ‌ حیطه های فردی و جمعی، ‌ شمردن آزادی ‌ امنیت اقتصادی و اجتماعی، محترم گرفته ‌ افزایشاعتمادعمومیدرکنارتقویتکارآمدیونظمعمومی، نشئت های حاکم بر جوامع مدرن است. بنابراین، ‌ از خصوصیت قانونمندی بردن ‌ های رشد و شکوفایی، و نه محدودیت و ازبین ‌ هنجارمندبودن، زمینه عنوان ‌ هاینهادین، را به همراه دارد.چنینهنجارهایی بر دین نیز به ‌ ظرفیت باید حاکم ‌ تواند و می ‌ های حیات بشری در دنیای جدید می ‌ یکی از حوزه باشد. ساختن یکچهارچوب مشترک برای دین مدنیکه توانایی زیست در دنیای مدرن را داشته باشد هدف اصلیگفتمان هنجارین حاکم بر دین داردکه دین باید چهکارکردی داشته باشد، ‌ است. چنینگفتمانی بیان می دارشوند، ودرنتیجه ‌ توانندعهده ‌ رهبرانومؤسساتدینیچه وظایفیرا می تواند بین ادیان ‌ افراد و اجتماعات باورمندان متأثر از آن فراروایتکه می تر ‌ ی بزرگ ‌ توانند تعاملاتخود را با جامعه ‌ وجود داشته باشد، چگونه می طور دیگر اجتماعات باورمندان تنظیم نمایند. با توجه به ‌ از خود و همین عنوان یک نیروی اجتماعی دیده ‌ اینکه فعلاً افق نزدیکی برای افول دین به ی ادیان از نظر ‌ شود این استکه آیا همه ‌ شود، سؤالاتیکه طرح می ‌ نمی پتانسیلزیستمدنی با یکدیگر یکسانهستند یا بعضی از ادیانهستندکه تواند با لوازم ‌ اصولاً پتانسیل زیست مدنی را ندارند؟ آیا و چگونه دین می ی متکثر هماهنگشود و اصطلاحاً مدنی شود؟ قبل از آنکه به ‌ یکجامعه بررسینظامهنجارینحاکمبردینبپردازیم، آشناشدنبا نظامهنجارینیکه حالیکی از نهادهای ‌ یافتهودرعین ‌ عنوانیکنظاممعرفتیساخت ‌ برعلم به یهنجارهایحاکم بر دین ‌ کننده ‌ بخشو واضح ‌ تواند الهام ‌ دنیای مدرن می های دانش، ‌ عنوان یکی از نظام ‌ عنوان یکنظام معرفتی دیگر شود. علم به ‌ به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2