دین در دنیای معاصر

51 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن عنوان یکی از ‌ بخشاست. علممدرن به ‌ یمناسبی از یکنظام معرفت ‌ نمونه پردازد ‌ دستاوردهایدورانجدید، بهکاوشدرجهانفیزیکیو اجتماعیمی ی عملکرد و منطق حاکم بر آن است. علاوه ‌ و در تلاش برای یافتن نحوه هاییکه سعی در بیان طرزکار درونی علم دارند، مؤسساتعلمی ‌ بر تلاش اند که در بستر یکگفتمان هنجارین ‌ مختلفی نیز در طول زمان موفق شده های ‌ مرتبط با علم، به توافقی پیرامون برخی از اصولیکه باید بر فعالیت های ‌ شده در زمینه ‌ علمی حاکم باشد برسند. این اصول هنجارینِ پذیرفته شناختی ‌ های جامعه ‌ شناسی، اخلاق پژوهشگری و همچنین جنبه ‌ روش علم نظیر پیامدهای اجتماعی کاربست برخی از دستاوردهای علمی، ها و یا نژادهای ‌ گرابودن نهادهای علمی و پذیرش تنوع جنسیت ‌ شمول وجودآمدن ‌ یکاربستچنین اصولی، به ‌ مختلف، سایه افکنده است. نتیجه تر در مؤسساتعلمیگشته استکه ‌ تر، متکثرتر وخلاق ‌ فضاهاییمطمئن در آنصداقتو انصافدر پژوهش، فروتنی علمی و پرهیز از دگماتیسم و تعصباتدارای اهمیتحیاتی برای تداومکارکرد علم دارد. پذیرش و حاکمیتگفتمانی هنجارین به علم، بدون آنکه سبب ایجاد ی اثربخشی آن ‌ یافتن دامنه ‌ ترین اختلالی در خلاقیت و وسعت ‌ کوچک باشد، زمینه را برای اعتماد اجتماعی بیشتر به چنین نهادی وکارگزاران آن افزایش داده است. آن دسته از رفتارهایی که وجوه هنجارین حاکم بر فعالیت علمی را نفی نماید، نظیر فعالیتیکه صداقت در تحقیقات را ای از سوی مجامع علمی ‌ های ویژه ‌ دار کند (انتحال)، با حساسیت ‌ خدشه ها که ‌ آمیز از فناوری ‌ شود. همچنینکاربردهای خشونت ‌ کنار گذاشته می عنوان بخشی از «مسئولیت» نظام علم ‌ محصول پیشرفت علم است، نه به مرور ‌ شود. به ‌ هایسیاسی نسبت داده می ‌ و یا دانشمندان،که به دیگر مؤلفه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2