دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 52 شده ‌ تریاینموضوعدرمحافلعلمیوغیرعلمیپذیرفته ‌ طورواضح ‌ زمانبه محیطی و ‌ هایزیست ‌ های ناصحیح از علم، همچون زیان ‌ استکه استفاده ی ‌ های اصلاح نژادی را در ارتباط مستقیم با خود علم و جامعه ‌ یا سیاست علمیقرار ندهند، بلکهمحصولفسادسیاسییا انحطاطاخلاقیکارگزاران عنوان یکی ‌ آن در نظر گیرند. تعمیم چنینگفتمان هنجارینی به دین، به تواند مزایایی ‌ بخش، می ‌ دیگر از منابع معنابخشی به جهان و حتی معرفت هم برای اجتماع باورمندان و هم برای دیگران داشته باشد. اینگفتمان هایی شودکه ‌ دینی آنگروه ‌ هنجارین از سویی سبب تقویت اعتبار درون گرا به دین یا باورهایشان دارند، و ‌ آمیز وشمول ‌ ، مسالمت ‌ رویکردیمنطقی هایی از دین شودکه ‌ از سویی دیگر سبب محدود و مقیدشدن آن خوانش رو که بخشی از ‌ در تناسب با زیست اجتماعی در دوران جدید نیستند. ازآن تواند ‌ هایدینی،خوددارایماهیتیهنجاریناست،چنینگفتمانیمی ‌ آموزه دینی نیز تقویتشودکه زمینه را برای پذیرش باورمندان ‌ با شواهدی درون کند. هدف چنینگفتمان هنجارینی در سپهر دین، تقویت ‌ نیز تسهیل می آمیز در دنیای مدرن را ‌ افزا وصلح ‌ چهارچوبی استکه زیستمنسجم، هم هایی مختلف داشته باشد. ذیلاً به ‌ تواند سویه ‌ تقویتکند. اینگفتمان می است؛ ‌ ی هویتی، زبانی و تعاملی این وجوه هنجارین توجه شده ‌ سه سویه توان وجوه بیشتری نیز به این لیست اضافه نمود. ‌ هرچند می هایهویتی: ‌ سویه تر بدان اشاره رفت، تاریخ نشان داده استکه ادیان ‌ طور که پیش ‌ همان اند. ‌ های فردی و جمعی قدرتمندی داشته ‌ توانایی بالایی در ایجاد هویت راستایی ‌ معنای هم ‌ های مختلف سازنده، به ‌ توانند سویه ‌ ها می ‌ این هویت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2