دین در دنیای معاصر

53 تعامل دین و جامعه در دوران مدرن ی مدنی و یا غیرسازنده داشته باشند. ‌ با زیست در دنیای مدرن و جامعه های دینی سنتی وجود دارد و با شرایط ‌ از جمله عناصریکه در هویت ‌، ها، ناسازگاری بنیادین دارد ‌ ملت ‌ ویژه در چهارچوب دولت ‌ مدرن، به هایی مانند ‌ شکل دوگانه ‌ سایرین به ‌ تعریف هویتِ خود در تضاد با هویت های جمعیکه بر ‌ مؤمن-کافر، مهتدی-مضل و امثال آن است. هویت گیرد، انعطافکافی برایهمزیستی در جوامع ‌ اساسچنین زبانیشکل می شوند و در صورتیکه ‌ ملت ادغام نمی ‌ ی دولت ‌ متکثر را ندارند و در جامعه شوند. ‌ دینان منجر می ‌ به قدرتدستیابند، به تبعیضگسترده علیه غیرهم آنکه بتوانند حضور خود را در جوامع متکثر ‌ های دینی برای ‌ بنابراین، هویت ی آن، حرمت ‌ حفظکنند، لزوماً باید از تحولی عمیقعبورکنند که درنتیجه و شرافتی عمومی برای تمامی بشریت قائل شوند و تبعیض دینی علیه های یکگفتمان هنجارین ‌ دیگران را امری نامطلوبقلمداد کنند.از مؤلفه حاکم بر دینکه سبب نزدیکی هرچه بیشتر آن با نیازهای دوران جدید بخش برای ‌ ی تلاشی وحدت ‌ مثابه ‌ است، تعریف دین و انتظار از آن به ها به یکدیگر از طریق ارائه و تقویت بینشی استکه به ‌ نزدیکی انسان کند. ‌ های مختلفشان نگاه می ‌ ها، فارغ از اعتقادات و پیشینه ‌ ماهیت انسان چنین دینی ظرفیت آن را دارد که از منابع محدود تعریف هویت، نظیر ملیت، جنسیت، قومیت، نژاد و غیره فراتر رفته و ناظر به هویتی واحد ها شودکه وجه مشترک نوع بشر است. همچنین چنین دینی ‌ برای انسان تواند، در اجتماع دینی منتسب به خود، توانمندی لازم را ایجاد کند تا ‌ می های رفتاریجدیدی را اتخاذ ‌ باورمندانش بتوانند الگوهای فکری و عادت ی بشری است. درحقیقت، ‌ ها و نیازهایجامعه ‌ راستا با دغدغه ‌ کنندکه هم بخش از انسان و با آموزش مستمر آن ‌ ی تعریفی هویت ‌ چنین دینی با ارائه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2