دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 60 ی نهادهای دینی و مؤسساتحاکم بر اجتماعات ‌ است، بخشی از وظیفه دینی است. خاتمه ها و دین، ‌ ملت ‌ از آنچه ذکر شد، مشخص استکه برای سازگاری دولت ها ضروری است. برای ‌ ها و هم در فهم ما از آن ‌ تحولی هم در هر دوی آن تر، فرایند بزرگی از تجربه و یادگیری ‌ ی مطلوب ‌ سوی یک رابطه ‌ حرکت به لازم خواهد بود. به این منظور، لازم است آگاهی عمومی از موضوعات ملت با دین و تجارب حاصله در دیگر نقاط دنیا ‌ ی دولت ‌ مربوط به رابطه وگوهایی وسیع ‌ افزایشیابد و مسائل اصلی مطروحه در این رابطه بهگفت ها ‌ ها و چالش ‌ در سطح جامعه تبدیل شود تا پاسخ به بسیاری از پرسش ها توافق و ‌ از یک فرایند مشورتگسترده، تدریجاً به دست آید و بر آن های مختلف ‌ ملت ‌ اجماع عمومی حاصل شود. همچنین از آنجاکه دولت های ارتباط ‌ ی شیوه ‌ های مختلفی درباره ‌ بنا بر شرایط خاصخود انتخاب هایخود به نتایج متفاوتی نیز ‌ ی انتخاب ‌ اند و درنتیجه ‌ خود با دین برگزیده کردن این ‌ ها، به دور از کپی ‌ ها و نتایج آن ‌ اند. آگاهی از این انتخاب ‌ رسیده تری منجر شود و از حرکت در ‌ های آگاهانه ‌ تواند به انتخاب ‌ ها، می ‌ حل ‌ راه فایدهجلوگیریکند. ‌ بستو بی ‌ هایبن ‌ مسیر

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2