دین در دنیای معاصر

های دینی و عرفی ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ درباره *یورگنهابرماس برگردان: پویا موحد های «پساسکولار» حتماً در مقطعی در گذشته وضعیت «سکولار» ‌ جامعه های ‌ انگیزبهجامعه ‌ یمناسباز اینتعبیرمناقشه ‌ اند. بنابراین، استفاده ‌ داشته ثروتمندیمانندجوامع اروپایی یاکشورهاییمثلکانادا، استرالیا و نیوزلند ها، بعد از جنگ جهانی، پیوندهای مردم با دین ‌ محدود استکه در آن ی او با عنوان اصلی ‌ پرداز نامدار آلمانی است. آنچه خواندید برگردان این نوشته ‌ یورگن هابرماس نظریه * زیر است: Jurgen Habermas, “Notes on a post-secular society”, Sign and Sight, 18 June 2008.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2