دین در دنیای معاصر

63 های دینی و عرفی ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ درباره طورکلی تأثیر ‌ شود و دین به ‌ کاربرد دین به موضوعی خصوصی تبدیل می ی ‌ دهد. سوم، رشد جوامع از مرحله ‌ عمومی و نقش خود را از دست می کشاورزی بهصنعتی و پساصنعتی، سطحرفاه مردم را به متوسطو بالاتر از دهد و امنیت اجتماعیِ بیشتری با خود به همراه دارد. باکاهش ‌ آن ارتقا می هایدینیکه ‌ مخاطراتزندگی، مردمکمتر نگران بقایخود هستند و کنش آوری در ‌ با استمداد از ایمان به قدرتی «والاتر» یاکیهانی، نویدبخشِ تاب دهند. ‌ اند،ضرورتخودرا ازدستمی ‌ نشدنی ‌ هایمحتملوکنترل ‌ مصیبت ی سکولارشدن جوامع هستند. در ‌ ها دلایل اصلی در حمایت از نظریه ‌ این شناسی، این فرضیه بیش از دو دهه مورد مناقشه ‌ میان متخصصان جامعه های ‌ اساس علیه دیدگاه ‌ چندان بی ‌ اخیراً، بعد از انتقاداتی نه 3 بوده است. یسکولارشدنجوامع»سخن ‌ نظرانه،حتی از «پایان نظریه ‌ محورِ تنگ ‌ اروپا یآمریکا ‌ هایدینیدر ایالاتمتحده ‌ وخروشاجتماع ‌ جوش 4 شود. ‌ گفتهمی هرگز فروکش نکرده و درصد ثابتی از شهروندان آن از نظر دینی متعهد شدن جوامع ‌ حال، آمریکا همچنان نوک پیکان مدرن ‌ و فعال هستند. بااین ها استثنایی بزرگ در روند سکولارشدن جوامع ‌ است. اینکشور تا مدت گسترِ ‌ ها و ادیانِ جهان ‌ شد اما با یک نگاه وسیع جهانی به فرهنگ ‌ تلقی می ای از روند عادیجوامع دیگر ‌ رسد که آمریکا نمونه ‌ دیگر، اکنون به نظر می باشد، نه یکاستثنا. شد ‌ نظرطلبانه، پیشرفت اروپا که روزی تصور می ‌ از این دیدگاه تجدید اشالگویسایر کشورهایجهان باشد، در واقع یکاستثنا ‌ عقلانیتغربی استو نه نمودار روند عادیجوامع و مسیریغیرعادی را طیکرده است. تر از همه، ‌ مهم 5 ها. ‌ ایم، نه آن ‌ این ما هستیمکه راهی جداگانه در پیشگرفته پوشانی دارند، در هماهنگی با یکدیگر تصور ‌ سه پدیدهکه با یکدیگر هم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2