دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 64 هایتبشیری ‌ کنند:گسترشفعالیت ‌ «احیایدین»درسطحجهانیرا القا می ی ‌ ها و جوامع (ب) و استفاده ‌ یگروه ‌ شدن بنیادگرایانه ‌ (الف)، رادیکال طور ذاتی در بسیاری از ادیان جهان ‌ که به ‌ سیاسیِ ابزاری از خشونت بالقوه وجود دارد (پ). های ‌ یپویاییجوامعدینی اینواقعیتاستکهگروه ‌ (الف) نخستین نشانه های دینیِ ‌ کار درون کلیساها و نظام ‌ کم محافظه ‌ کیش یا دست ‌ راست جا در حال رشد هستند. این موضوع درمورد دین هندو و ‌ پابرجا، در همه قدر درست استکه در مورد سه دین بزرگ توحیدی. ‌ دین بودایی همان ایِ این ادیانِ پابرجا در آفریقا وکشورهای ‌ تر از همه، انتشار منطقه ‌ چشمگیر هایتبلیغیظاهراً علاوه بر عوامل ‌ شرقی آسیاست. موفقیت ‌ شرقوجنوب دیگربهانعطافساختارهایسازمانی مرتبطوابستهاست.کلیسایکاتولیک شدن بهتر وفق یافته ‌ رومیکه فراملی و چندفرهنگی است، با روند جهانی دهی ملی دارند و بیشترین افول را ‌ است تاکلیساهای پروتستانکه سازمان ویژه در جنوبِ ‌ های غیرمتمرکز اسلام (به ‌ اند. از همه پویاتر، شبکه ‌ داشته ویژه در آمریکای لاتین) هستند. ‌ و مسیحیان تبشیری (به )‌ صحرای آفریقا داری استکه از رهبران ‌ فرد از دین ‌ ها شکلی منحصربه ‌ ی آن ‌ وجه ممیزه گیرد. ‌ فرهمند الهاممی ایکه رشد بسیار سریعی دارند، مانند مسیحیان ‌ های دینی ‌ (ب) جنبش درنگ«بنیادگرا» ‌ توانبی ‌ )ومسلمانانتندرو،رامی Pentecostals ای( ‌ پنجاهه ی انزوا ‌ ها یا با جهان مدرن در جنگ هستند یا از آن به گوشه ‌ خواند. آن گرایی ‌ گرایی و موعود ‌ ها معنویت ‌ یخاصپرستشدر آن ‌ اند. شیوه ‌ پناه برده های خشک اخلاقی و ظاهرگرایی نسبت به متون مقدس ‌ را با برداشت به ۱۹۷۰ ی ‌ های عصر جدید»که از دهه ‌ کند. برعکس، «جنبش ‌ ترکیب می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2