دین در دنیای معاصر

65 های دینی و عرفی ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ درباره گراییِ «کالیفرنیایی» را از خود نشان ‌ اند، نوعی التقاط ‌ تعداد زیاد جوانه زده ای ‌ شده ‌ زدایی ‌ هایسازمان ‌ ها نیز مانند مسیحیان تبشیریشکل ‌ دهند؛ آن ‌ می های دینی را در بر دارند. در ژاپن تقریباً چهارصد فرقه مانند این به ‌ از کنش دار را با ‌ وجود آمده استکه عناصری از دین بودایی و دیگر ادیان پرطرف کنند. در جمهوریخلق چین، ‌ علم و معتقدات اختصاصی ترکیب می ‌ شبه گونگ، پرشماریِ «ادیان جدید» راکهگفته ‌ ی فالون ‌ سرکوب سیاسی فرقه رسد، در کانون توجه قرار ‌ میلیون نفر می ۸۰ شود تعداد پیروانشان به ‌ می 6 داده است. های ‌ (پ) حکومت روحانیان در ایران و تروریسم اسلامی فقط نمونه یمکنون در ذاتدین، در ‌ چشمگیرِ این واقعیتهستند که خشونت بالقوه فضایسیاسیسر برکشیده است. اختلافاتیکه همچون آتشزیر خاکستر کشند. ‌ آیند، شعله می ‌ و در اصل غیردینی هستند، وقتی به زبان دینی درمی این موضوع در مواردی چون «غیرسکولارشدن» اختلافات خاورمیانه، و بسیج 7 دار میان هند و پاکستان ‌ گرایان هندو، اختلاف ادامه ‌ سیاست ملی گرایان دینی در آمریکا قبل از حمله به عراق و در طول آن، جلوه یافته ‌ راست است. یپساسکولار» ــ و اینمسئلهکه از لحاظ ‌ روایتیتوصیفی از یک«جامعه یخودچه باید بیندیشند ‌ ایدرباره ‌ هنجاریشهروندانچنینجامعه گیریِ مفروضِ اروپای ‌ شناسان بر سر فاصله ‌ ی جامعه ‌ تر به مناقشه ‌ پیش ی جهانکه آکنده از تحرک دینی است، اشاره کردم؛ اما ‌ سکولار از بقیه ی آن وجود ندارد. تصورم این است ‌ در اینجا مجال بحث بیشتر درباره ی مدافعان فرایند ‌ شده از سراسر جهان هنوز نظریه ‌ آوری ‌ که اطلاعاتجمع

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2