دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 66 از نظر من، 8 کند. ‌ آور قویاً تأیید می ‌ طرزی تعجب ‌ سکولارشدن جوامع را به ای ‌ های عجولانه ‌ گیری ‌ شدن جوامع در واقع نتیجه ‌ یسکولار ‌ ضعف نظریه ی نادقیق از مفاهیم «سکولارشدن» و ‌ است که حاکی از استفاده های ‌ شدن» است. واقعیت این استکه در هنگام اختصاصکارکرد ‌ «مدرن های دینی ‌ های اجتماعیِ متمایز،کلیساها و اجتماع ‌ نظام ‌ مختلف به خرده شکلی فزاینده به کارکرد اصلی خویش یعنی مراقبت ساده از ‌ خود را به های ‌ هایخود درسایرحیطه ‌ ناچار از دیگر نقش ‌ پیروان، محدود کردند و به ای ‌ های دینی نیز به حیطه ‌ اجتماعی دست برداشتند. در همان حال،کنش ترشدنکارکرد نظام ‌ تر واپس رفت. میان اختصاصی ‌ تر و ذهنی ‌ خصوصی هایدینی نوعیهمبستگی وجود دارد. ‌ ترشدنکنش ‌ دینی و فردگرایانه درستی تأکید کرده است، اینکه دین بعضی ‌ طورکه خوزهکازانوا به ‌ اما همان معنای آن ‌ تر شده لزوماً به ‌ کارکردهای خود را از دست داده و فردگرایانه های زندگی ‌ ی سیاسی یا فرهنگجامعه یا در شیوه ‌ نیستکه دین در حوزه های ‌ ظاهراً اجتماع 9 دهد. ‌ فردی، تأثیرگذاری و نقش خود را از دست می دینیکاملا فارغ از فراوانی تعداد پیروانشان،همچنان«جایگاهی» در زندگی جوامعِ عمدتاً سکولار دارند. اینکه امروزه آگاهی عمومی در اروپا چقدر بر ایپساسکولار» قابلتوصیفاست، بستگیبدان ‌ حسبملزومات«جامعه شود، ‌ طورفزایندهسکولارمی ‌ داردکه بهچهمیزانهنوز باید«درمحیطیکه به شده ‌ قرائت بازنگری 10 خود را با استمرار وجود جوامع دینی تطبیق دهد». یسکولارشدنِ جوامع از نظر محتوایی تغییراتکمتری داشته و ‌ از فرضیه در »‌ ینقش«دین ‌ هایمبتنیبر اینفرضیه درباره ‌ بینی ‌ تغییرات بیشتر به پیش عنوانجوامع «پساسکولار» ‌ شود. توصیفجوامع مدرن به ‌ آینده مربوط می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2