دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 68 شناختی در پزشکیِ تولید نسل یا ‌ بیماران، یا درمورد مسائل اخلاق زیست گونه مسائل بستر ‌ در ارتباط با حفاظت از حیوانات یا تغییرات اقلیمی، این بینی ‌ توان پیش ‌ وجه نمی ‌ هیچ ‌ اختلافاتچنان غیرشفافی استکه از ابتدا به تریدر دفاع از موضع ‌ کننده ‌ تواندشواهد اخلاقی قانع ‌ کردکهکدامحزبمی خود ارائهکند. ی این موضوع با ما، اجازه دهید یادآوریکنمکه پویایی ‌ برای تأکید بر رابطه هایدینیِ بیگانه، توجه مردم را بهکلیساها و اجتماعات ‌ بودن اجتماع ‌ وعیان داری به سبکِ یک ‌ کند. همسایگان مسلمان، دین ‌ دینیِ خودی جلب می آورند و آ گاهیِ ‌ ناچار جلوی چشم شهروندان مسیحی می ‌ دینِ رقیب را به کنند. ‌ یحضور عمومی دین را نیز تشدید می ‌ شهروندانسکولار از پدیده جوامع، مهاجرت «کارگران ‌ سومین مشوق تغییر در آگاهیِ جمعیت ی فرهنگیِ ‌ ویژه از کشورهاییکه پیشینه ‌ میهمان» و پناهندگان است، به گراییِ مذهبی درونِ ‌ سنتی دارند. از قرنشانزدهم، اروپا مجبور بوده با فرقه های کنونی، ‌ دنبال موج مهاجرت ‌ ی خود کنار بیاید. به ‌ فرهنگ و جامعه هایزندگیکه درجوامعمهاجرانمعمول است، با مشکل ‌ چالشتنوعشیوه تر میان ادیانمختلفپیوندخورده است. اینچالش ‌ هایصریح ‌ ناسازگاری هاست. در جوامعی مانند ما که هنوزگرفتار فرایندِ ‌ فراتر از تکثر در فرقه دردناک تحولبهجوامعپسااستعماری مهاجراناست،آنچههمزیستیمیان ی دشوار ادغام اجتماعیِ ‌ کند، مسئله ‌ جوامع دینیِ مختلف را دشوارتر می که جامعه با فشار بازارهایِ جهانیِ ‌ های مهاجران است. درحالی ‌ فرهنگ کار درگیر است، ادغام اجتماعی، حتی درشرایط تحقیرآمیزیکه از ‌ نیروی شود،ضرورتاً باید انجامگیرد. اما ‌ یاجتماعیناشیمی ‌ هایفزاینده ‌ نابرابری توان به آن پرداخت. ‌ این داستانی دیگر استکه در اینجا نمی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2