دین در دنیای معاصر

69 های دینی و عرفی ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ درباره ی ‌ توانیم جوامع سکولارشده ‌ تا اینجا برای پاسخ به این پرسشکه چرا می شناس را اتخاذ ‌ امروزی را «پساسکولار» بنامیم، موضع یک ناظر جامعه کند و ‌ ام. در این جوامع، دین تأثیر عمومی و نقش خود را حفظ می ‌ کرده در همان حال، اطمینانِ سکولار از اینکهگسترشمدرنیته در سطحجهانی شود. اما اگر از اینجا به بعد ‌ به افول دین منجر خواهد شد، تضعیف می کننده به اینمسئله بپردازیم، با پرسشیکاملاً ‌ بخواهیم از دیدگاه یکشرکت عنوان عضو ‌ شویم: به خود به ‌ متفاوت، یعنی پرسشی هنجاری مواجه می یپساسکولارچگونه باید بیندیشیموچه انتظاراتمتقابلیباید ‌ یکجامعه های ‌ از یکدیگر داشته باشیم تا اطمینان حاصلکنیمکه در کشور-ملت ها و ‌ مستحکم و پابرجا، روابط اجتماعی با وجود رشد تنوع فرهنگ ماند؟ ‌ هایدینی، متمدنباقیمی ‌ بینی ‌ جهان ی جوامع اروپایی با این پرسش مواجهند. در ماه فوریهکه این ‌ امروز همه کردم، در تعطیلات آخر هفته سه عنوانِ خبری ‌ گفتارها را آماده می ‌ درس هزار پلیسِ ۴ ، جمهور فرانسه ‌ مختلف را مشاهدهکردم. سارکوزی، رئیس های جوانان مغربی در ‌ ی بدنام پاریس فرستاد زیرا شورش ‌ اضافه به حومه گذاران ‌ ها شدتگرفته بود؛ اسقف اعظمکانتربری توصیهکردکه قانون ‌ آن هایی از قوانین خانوادگی شریعت اسلام را درمورد ‌ بریتانیایی بخش ای آپارتمانی در ‌ های محلی مسلمان به کار گیرند؛ و مجموعه ‌ جمعیت سوزی شد و در آن نه نفر تُرککه چهار نفرشان ‌ شافِن دچار آتش ‌ لودویگ افروزی عامدانه ‌ کودک بودند،کشته شدند. هرچند شواهدی مبنی بر آتش کم بدبینیِ ‌ وجود نداشت این ماجرا اگر نگوییم بهت و حیرت، دست وزیر ‌ ی خود نخست ‌ نوبه ‌ های ترکیه برانگیختکه به ‌ عمیقی را میان رسانه های ‌ ترکیه را تشویقکردکه از آلمان دیدار کند. طی این سفر، او سخنرانی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2