دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 70 های ‌ یکلن انجام داد که واکنششدید رسانه ‌ دوپهلوی انتخاباتی در منطقه آلمانی را در پی داشت. گونه مناقشات لحن تندتری به ‌ ، این ۲۰۰۱ از زمان حملات سپتامبر گوگگفتمان عمومی پرحرارتی را ‌ است. در هلند قتل تئو وان ‌ خودگرفته طورکه ماجرایکاریکاتورهای پیامبر اسلام در دانمارک ‌ برانگیخت، همان تلاطماتناشی از 12 اند؛ ‌ هایخاصی داشته ‌ چنینکرد. اینمناقشاتویژگی 13 ها ازمرزهایملیفراتررفتهو بحثی در سطح اروپا بهراه انداخته است. ‌ آن ی «اسلام در اروپا» را ‌ مندمکه بحث درباره ‌ ای علاقه ‌ من به فرضیات اولیه یفلسفی اتهاماتمتقابل ‌ چنین پرشورکرده است. اما پیشاز آنکه به هسته ی مشترکیکه ‌ در این زمینه بپردازم، اجازه دهید که تصویریکلی از نقطه هایمتضاد است، ارائهکنم؛ یعنیتفسیریدرستاز آنچه ‌ سرمنزل اینگروه خوانیم. ‌ معمولاً آن را «جداییکلیسا از حکومت» می حرکتاز یکهمزیستیدشوار به تعادلیمیانشهروندی مشترکو تنوع فرهنگی ای در شروع ‌ های فرقه ‌ شدن حکومت پاسخی مناسب به جنگ ‌ سکولار طور تدریجی فهمیده ‌ مدرنیته بود. اصل «جدایی کلیسا از حکومت» به شکلی متفاوت ظاهر شد. تا حدیکه ‌ ی قوانین هر ملت به ‌ شد و در بدنه های مذهبی ‌ ها، هویتی سکولار برای خود قائل بودند، اقلیت ‌ حکومت قدم (ابتدا تنها تحمل شدند و بعد) حقوق بیشتری دریافتکردند: ‌ به ‌ قدم ابتدا حق اجرای اعمال مذهبی در خانه، سپس اظهار دین و درنهایتحق های مذهبی در ملأعام. نگاهی تاریخی به این ‌ کردنکنش ‌ برابر برای نمایان دهد که این ‌ فرایندِ دردناککه تا قرن بیستم ادامه داشت، به ما نشان می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2