دین در دنیای معاصر

71 های دینی و عرفی ‌ ی لزوم تعامل نگرش ‌ درباره طور ‌ ی شهروندان به ‌ موفقیتِ پرارزش، یعنی آزادی فراگیر دینیکه به همه هاییداشت. ‌ شرط ‌ یکسان تعمیم یافت،چه پیش ی اولیه مواجه ‌ بعد از جنبش اصلاح دینی، حکومت ابتدا با یک وظیفه ایکه بر مبنای خطوط مذهبی دچار تفرقه شده بود، نیاز به ‌ شد. جامعه دیگر، لازم بودکه آرامش و نظم برقرار شود. در ‌ عبارت ‌ آرامش داشت. به ی هلندی، به شهروندان ‌ بستر مناقشاتکنونی، مارگریت دو مور، نویسنده کند: ‌ ی آغاز را یادآوری می ‌ کشورشاین نقطه حال مدارای ما ‌ رود، بااین ‌ «مدارا» معمولاً در کنار «احترام» به کار می گردد و مبتنی بر احترام ‌ های آن به قرن شانزدهم و هفدهم بازمی ‌ و ریشه ها ‌ نیست.کاملا برعکس، ما ازدین پیروانسایر ادیانمتنفر بودیم.کاتولیک های طرف مقابل قائل نبودند و ‌ ای احترام برای دیدگاه ‌ ها ذره ‌ و کالوینیست بار ‌ یما تنهاشورشیعلیه اسپانیا نبودبلکهجهادخون ‌ ساله ‌ هایهشتاد ‌ جنگ زودی به این مطلب ‌ به 14 ها بود. ‌ کیشعلیهکاتولیک ‌ های راست ‌ کالوینیست خواهیم رسید که مارگریت دو مور چه نوع احترامی را در ذهن داشت. طرف ‌ ها ناچار بودند که موضعی بی ‌ برای تحقق آرامش و نظم، حکومت داشته باشند، حتی وقتیکه به دینیکه در کشور رواج داشت، مقید بودند. های مذهبی جریان داشت، حکومت باید طرفین ‌ درکشورهاییکه جنگ آمیز میان ‌ کرد، ترتیباتی برای همزیستی صلح ‌ سلاح می ‌ متخاصم را خلع ها در کنار ‌ ی حضور آن ‌ کرد و وضعیت شکننده ‌ مذاهبِ متضاد ایجاد می داد. در کشورهایی مانند آلمان و هلند ‌ یکدیگر را تحت نظارت قرار می های متضاد بعداً هریک در ‌ فرهنگ ‌ ی مذهبی بودند، خرده ‌ که دچار تفرقه ای متعلق به خود خانهگرفتند و بنابراین در جامعه از یکدیگر احتراز ‌ گوشه هایی برای تثبیتحاکمیت ‌ کردند. وقتی در اواخر قرن هجدهم انقلاب ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2