دین در دنیای معاصر

93 گرا در ایران ‌ یسیاسی پسااسلام ‌ رالزی و فلسفه ‌ لیبرالیسم جان طورمواضعیدیگر ‌ وهمینگرا ‌ یسیاسیپسااسلام ‌ فلسفهمندرفصلآخر ی فقیه و تبعیض میان فقیهان و ‌ امکه ولایت مطلقه ‌ کتاب استدلالکرده هایی ‌ غیرفقیهان در قانون اساسی جمهوری اسلامی اساس تمام تبعیض کردن ید طولاییکه ‌ استکه امروز در ایران جاری و ساری است وکوتاه ترین امور سیاستکشور دارند شرط اساسیگذار به ‌ ئی ‌ فقیهان حتی در جز خواهی است. استدلال من آن استکه چالش بنیادین ‌ دموکراسی و آزادی روی نظام سیاسی ایران، از منظر لیبرالیسم سیاسی رالزی، موقعیت ‌ پیش سیاسی متمایز و فرادستی استکه به برخی فقهای شیعه، در آنچهکه رالز کنند اعطا ‌ یاد می *عنوان «میدانگاه عمومیسیاسی» ‌ ها از آن به ‌ و دیگر لیبرال شده است. نابرابری بنیادین بین فقها و غیرفقهاکه در متن قانون اساسی ورزی لیبرال ‌ جمهوری اسلامی جایگرفته است، با استلزامات سیاست گوید عدالت یک ساختار سیاسی مستلزم تضمین ‌ در تضاد استکه می های بنیادین و برابر برای تمامی شهروندان، بدون درنظرگرفتن ‌ آزادی هاست. نظر رالز ‌ های دینی، اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی آن ‌ ویژگی سیاسی، ‌ حمایتو حفاظت از چهار آزادی بنیادین عقیده و وجدان، آزادی ی ‌ آزادی اجتماعات، و آزادی بیان در سطح قانون اساسیهر کشوریلازمه و **ی اخلاقی داشتن برداشتی از خیر ‌ آن استکه شهروندان بتوانند قوه طورکامل در زندگی ‌ ها را به ‌ را در خود بپرورانند و آن ***ی حسعدالت ‌ قوه اعمالکنند. *Modus vivendi **having a conception of good ***sense of justice

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2