دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 94 رواداری برآمده از ‌ ی ‌ نامد، با الهام از ایده ‌ پوشان» می ‌ آنچه رالز «اجماعهم های ‌ بندیشده است. حالاکه موضوعجنگ ‌ هایمذهبیصورت ‌ جنگ پوشانرا توضیحبدهید؟ ‌ شود مفهوم اجماعهم ‌ مذهبیطرحشد، می ترین شکل ثبات در یک دموکراسی، ثبات ‌ در لیبرالیسم سیاسی، معقول است. برخلاف «سازش موقت»که رالز آن *پوشان» ‌ مبتنی بر «اجماع هم پوشان وجه ‌ داند، یک اجماع هم ‌ را شکل غیرایدئال ثبات دموکراتیک می دهد که برداشت ‌ تعبیر رالز زمانی روی می ‌ اخلاقی قدرتمندی دارد و به های مختلفی که شهروندان بدان باور ‌ ه ‌ سیاسی از عدالت در درون آموز 5 یا سنجه، جایگرفته یا مندرجشده باشد». **دارند، «همچون یکپیمانه از ***پوشان ما خواهان توجیه برداشت سیاسی از عدالت ‌ در اجماع هم ی جامع یا غیرجامع دینی یا اخلاقی سکولار که ‌ طریق استناد به هر آموزه دار هستیم، مثلاً اسلام یا آیین بهائی و غیره) ‌ بدان باور داریم (اگر دین گیردکه عدالت سیاسی درنهایت از ‌ پوشان فرض می ‌ هستیم. اجماع هم ی ‌ های متافیزیکی دینی یا اخلاقی برنیامده و «متضمن تحمیل آموزه ‌ آموزه 6 یجامعه نیست». ‌ مابعدالطبیعیمزبور برساختار پایه دهد: ‌ فرضجان رالز بر این استکه ثباتدموکراتیکدر دو مرحله رخ می ینخست، دستیابیبه ثباتصرفاً ازطریقسازشموقتحاصل ‌ در مرحله آید که طرفین تخاصم (مثلاً در ‌ معناکه توافقی حاصل می ‌ گردد؛ بدین ‌ می دلایل ‌ های مذهبی مورد اشاره) در آن اصولی از رواداری را بنا به ‌ جنگ لیبرالیسمسیاسی کنند.استدلالرالزدر ‌ اتخاذمیاندیشانه ‌ ابزاریومصلحت *overlapping consensus **module *** political conception of justice

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2