دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 96 شخصیشهروندانمداخلهکند و بر همین اساسلیبرالیسمسیاسی تمایلی گریزترشدن جامعه یا اموری از این دست ندارد و ‌ دارترشدن یا دین ‌ به دین دار ‌ گوید اگرشما دین ‌ بحثشاین امور اصطلاحا خصوصینیست. فقطمی توانیدوحتیمطلوباستکه ‌ وخداباور یا سکولار و ناخداباورهستید، می یدینی یا سکولارخودتان مفهومسیاسی «عدالتهمچون ‌ با تکیه بر آموزه ترتیببه ‌ این ‌ یا هر مفهوم معقول دیگری از عدالترا بپذیرید و به *انصاف» **دموکراتکمککنید و بر دوستی مدنی ‌ ی لیبرال ‌ ثباتسیاسی یکجامعه ی امروز ‌ پوشان بسیار به واقعیت جامعه ‌ بیفزایید. پس ازقضا اجماع هم که توضیح ‌ ایران نزدیکاستو در توضیحوضعیتماکاراستچونچنان ایکه ‌ قدر در جامعه ‌ ایستد. این نظریه همان ‌ های دینی می ‌ دادم بیرون از نزاع ای ‌ درصد آن به خدا باور دارند قابلکاربست استکه درمورد جامعه ۸۰ که در ادامه اشاره ‌ درصدش منکر وجود خداوند هستند. البته چنان ۸۰ که خواهمکردگفتارهایمکملیهم در لیبرالیسمسیاسیهستند با نام بیانیه و های جامع دینی و ‌ یازیدن به آموزه ‌ حدسکه دست شهروندان را در دست وگو با یکدیگر و توجیه ‌ سکولار خود برای توجیه اصول عدالت در گفت ی اصلی ‌ گذارند ولی اینگفتارها هم جزو هسته ‌ طلبی بازمی ‌ مبانی عدالت ها هم از ‌ لیبرالیسم سیاسی نیستند، بلکه مکمل آن هستند و کاربست آن سویشهروندان اجباری نیست،گرچه پسندیده و اخلاقی است. ی جامع» یا فراگیر که ‌ یک نکته هم اضافه کنم درمورد مفهوم «آموزه ی جامع یعنی آموزه یا دکترینیکه ‌ ی رالز است. آموزه ‌ بسیار مورد استفاده * justice as fairness **civil friendship

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2