دین در دنیای معاصر

97 گرا در ایران ‌ یسیاسی پسااسلام ‌ رالزی و فلسفه ‌ لیبرالیسم جان کند ‌ های خود در زندگی را تعریف می ‌ ی ارزش ‌ فردی با توسل به آن همه کند. رالز این مفهوم را در برابر آموزه یا امر سیاسی ‌ گذاری می ‌ و ارزش های سیاسی است و به ‌ ایکه فقط ناظر به ارزش ‌ برساخته بود، یعنی آموزه شناسان ‌ اصطلاحجامعه ‌ ها به ‌ پردازد. واقعیتآن استکه این ‌ فراتر از آن نمی توانید ‌ هستند، یعنی در عالم واقع شماکمتر کسی را می *ی مثالی» ‌ «نمونه ی دینی یا سکولار ‌ های خود را از درون یک آموزه ‌ ی ارزش ‌ بیابید که همه ی مثالی» استکه رالز، مانند هر فیلسوف ‌ خاصبرگرفته باشد. این «نمونه پردازیبداناحتیاجداشتو برساختتا اموری ‌ سیاسیدیگری، براینظریه را در واقعیتجامعه توضیح دهد. ی خِرَد عمومی یا عقل ‌ ی انگاره ‌ شاید زمان آن رسیده استکه به رابطه عمومی در آثار رالز با واقعیت ایران بپردازیم. در ابتدا توضیح دهید که هاییبرای ‌ منظوررالز ازخردعمومیچیستو اینمفهومچه محدودیت ی عمومی ایجاد خواهد کرد و سپس در رابطه با ‌ گفتار دینی در حوزه نسبتاینمفهوم با وضعیتحضور دیندر ایران توضیحدهید. آوری) برای ‌ (یا دلیل *** سومین روش رالزی توجیه **خرد یا عقل عمومی یلیبرالیسمسیاسیمعرفیشده. ‌ برداشتسیاسیعدالتاستکه در پروژه صورت آزاد و برابر ‌ خرد عمومی، به زبانساده، خرد شهروندانی استکه به گرایی ‌ کنند. رالز کثرت ‌ شان شرکت می ‌ ی عمومی جامعه ‌ در مباحثحوزه گوید ‌ دهدومی ‌ معقولدریکجامعه با فرهنگدموکراتیکرا اساسقرارمی *ideal type ** public reason *** justification

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2