دین در دنیای معاصر

دین در دنیای معاصر 98 یکی از اهداف لیبرالیسم سیاسیکشفشرایط و امکان یکمبنایعمومی معقول برای توجیه اصول بنیادین سیاسی از سوی شهروندان در خطاب ی عمومی است و ‌ وگو در حوزه ‌ به یکدیگر است. خرد عمومی زبانگفت ی دموکراتیک. ‌ ی آرمان اخلاقشهروندی در یکجامعه ‌ نشان دهنده شود تصورکرد ‌ ی مشروعیت است. می ‌ زمان یک نظریه ‌ خرد عمومی هم اساس دولت مدرن زور است، یعنی دولتکاربرد مشروع خشونت را به گویددر یکدموکراسیمعقولمبتنیبرقانون ‌ خودشمحدودکرده. رالزمی اساسیدموکراتیک،شهروندان در مقام اعضای اصطلاحاً «مجمععمومی ی قضاییه و نهادهایی ‌ عنوان عضو مجلس، دولت، قوه ‌ (یعنی به *سیاسی» عنوان شهروند، ‌ ندادن!) به ‌ دادن (یا رأی ‌ هنگام رأی ‌ از این دست) و حتی به کنند. مطابق ‌ ی حکومت» را بر یکدیگر اعمال می ‌ همچنان «قدرت قاهره ی حکومتی فقط و فقط ‌ ی عقل عمومی، این اعمال قدرت قاهره ‌ انگاره ها و اصولی را ‌ در صورتی مشروع استکه شهروندان قادر باشند سیاست دهند را در زبانی عمومی، یعنی زبانی ‌ ها رأی می ‌ کنند و بدان ‌ که حمایتمی ، به یکدیگر توضیح انگیز مابعدالطبیعی ‌ عاری از مبانی مناقشهسیاسی و دهند. اینزبان، زبانخرد یا عقلعمومی است. این آموزهکه زبانمباحثات هایمذهبی) ‌ عمومیباید«سیاسی»(یعنیغیرمتافیزیکیومستقلاز آموزه استکه مطابق **خواهانه-لیبرال ‌ ی اصل مشروعیت آزادی ‌ باشد در ادامه آن، «اعمال قدرت سیاسی از سوی ما تنها در صورتی پذیرفتنی وکاملاً ای ‌ گونه ‌ ایاعمالشودکه بتوان به ‌ توجیه استکه مطابقبا قانون اساسی ‌ قابل *public political forum **public political forum

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2