نجف دریابندری

۱۰6 نجف دریابندری می خواستند مثال از شهرداری ایراد بگیرند که چرا جوی کنار فالن خیابان را پر از لجن و آشغال به امان خدا گذاشتهاند، می نوشتند که این وضع جلو «انظار خارجی » باعث افتضاح است. بله، خب هست. ولی انظار خارجی را مشکل بشود گول زد. مشکل واقعی مربوط به انظار داخلی است که حکم و قضاوتش باید مهم شناخته بشود. حاال این قضیهی ترجمهی آثار فارسی به زبانهای فرنگی هم کموبیش از همان روحیه حکایت میکند. به نظر من آنچه اهمیت دارد زندگی فرهنگی خود ما است، نه اینکه دیگران دربارهی ما چه فکر میکنند و چه میگویند. این به نظر من فقط تا آن حد اهمیت پیدا می کند که جزئی از زندگی فرهنگی ما را تشکیل میدهد. آقای دریابندری، از ترجمهها ی شما تعریفهای زیادی می شود، اما در کنار این تعریفها ایرادهای ال ی هم به شما میگیرند. مث می گویند که اگر مطلب در چار چ وب خاصی نباشد، دریابندری از آن میگذرد و یا اگر در آن چارچوب باشد، با تأیید بیشتری ترجمه میکند. یعنی به نوعی می گویند که کار شما مغرضانه است. برای مثال، در کتاب قدرت یک فصل ترجمه نشده و می گویند این فصل مربوط به استالینیسم بوده. این ایرادی است که میگیرند. خودتان چه میفرمایید؟ خود بنده اینطور می ال فرمایم که او در مغرضانهبودن کار من شکی نداشته باشید، چون خودم دراین باره شکی ندارم. هر نوشتهای را من ترجمهکردهام به این دلیل بوده است که می خواستهام با انتخاب آن و با درآوردن آن به زبان فارسی خوانندگان را برحسب آن نوشته تحتتأثیر قرار بدهم و غرض التر از این نمی شود. اما آن ورزی با ایرادهای ی که اشاره کردید، همها ش از یک قضیه آب میخورد و آن همین کتاب قدرت راسل است که بهعنوان مثال ذکر کردید. این مثال نیست، این عین قضیه است . مورد دیگری وجود نداردکه من چیزی از کتابی حذفکرده باشم ــ غیر از چنینکنند بزرگان البته، چنانکه در مقدمهاشگفتهام، ولی خوشبختانه هیچکس باور نکرده است. در کتاب قدرت هم نه یک فصل بلکه دو فصل حذف شده بود. در چاپ دوم قدرت ، که همین دوسه ماه پیش درآمده، آن دو فصل حذف شده اضافه شده است و مقدمهای هم در توضیح قضیه و نقد مطالب آن دو فصل آوردهام.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2