نجف دریابندری

۱۰7 گفت وگو درباره ی ادبیات بنابراین، اجازه بدهید اینجا سر شما را با تکرار آن حرفها درد نیاورم. همینقدر باید بگویم نه حذف آن فصلها برای رعایت حال مرحوم استالین بوده (چون مطالب آنها ربطی به استالین ندارد) و نه اضافهشدن آنها به چاپ دوم به این دلیل بوده استکه من نظرم دربارهی آنها عوض شده. حذف آن دو فصل به این دلیل صورتگرفتکه منگمان می کردم وجود این دو فصل غرض مرا از ترجمهی باقی فصلها نقض میکنند. ال چون عرضکردم من شخصکام مغرضی هستم. بعد ًمتوجه شدم که نه، اتفاقا حذف این دو فصل نقض غرض است، چون باعث بدگمانی خوانندگان و بگومگوی انواع اشخاص مغرض میشود. منظورم از اشخاص مغرضکسانی استکه اغراضشان با اغراض خود من فرق دارد، چنان که خیال می کنمکسانیکه به من می گویند مغرض هم منظورشان همین است. اما اینکه گفتید می گویند اگر مطلبی در چارچوب خاصی باشد من آن را با تأیید بیشتری ترجمه می کنم، باید بگویم من معنی این حرف را نمی فهمم، چون هیچکدام از کتابهای ی که من ترجمه کردهام در آن « چارچوب خاص» مورد نظر اشخاص مغرض نمی گنجد، از تاریخ فلسفهی غرب گرفته تا متفکران روس تا همین قدرت . بنابراین، هی البد هم اینکتابها را من باید با « تأیید کمتری» ترجمهکرده باشم و چونکتابی نمی ماند که من «با تأیید بیشتری» ترجمه کرده باشم پس بحث از تأیید بیشتر یاکمتر چه معنی دارد؟ ولی بههرحال، همانطور که در مقدمهی چاپ دوم قدرت گفتهام ، حذف دو فصل آخر قدرت خطا بود و من از بابت این خطا از آن عده از خوانندگان که می توانند مرا ببخشند عذر میخواهم. در عوض بخشایش خوانندگان قول می دهم بعد از این فقط کتابهای ی را ترجمهکنمکه حذف دو فصل آخر آنها الزم نباشد. ایراد دیگری که به کار شما می ال گیرند این است که شما گاهی آثاری راکه قب ترجمه شده دوباره ترجمه می کنید، مثل پیرمرد و دریا و سرگذشت هکلبری فین . چرا اینکار را میکنید؟ این ه ا هرکدامشان تاریخچهی خاص خودشان را دارند، اما جواب کلی این ام الزم دیده سؤال این استکه من ترجمهی بهتری از اینکارها عرضه بشود و خیال کردهام که خودم می توانم این کار را بکنم. این کارها در واقع چهار تا

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2