نجف دریابندری

۱۲ نجف دریابندری خ ی الصه کالم این است که نجف دریابندری در هر زمینه ای که قلم زد تأثیرگذار شد و دگرگونی های اساسی ایجاد کرد. نجف دریابندری اگر اهمیتی دارد ، در ایجاد همین دگرگونیهاست. اما آنچه در این کتاب گرد آمده جمع شده ی اوراق پراکنده است. ما روزنامهنویس ها هرچه می نویسیم ابتدا آن را در مطبوعات منتشر می کنیم، زیراکه کاغذ روزنامه و مجله زمین بازی ماست و بعد اگر ارزش تجدیدچاپ داشت، آن را به صورتکتاب هم ممکن است دربیاوریم. کتاب حاضر از این نوع است و الزم است بگویم شامل سه گفت وگو با آقای دریابندری و یک گفتوگو درباره ی ایشان است. از آن سهگفت وگو ، که بیست سی سال پیش با آقای دریابندری انجام دادهام، دو تایش، یعنی «گفت وگو درباره ی ادبیات» و «گفت ال وگو در باب ترجمه»، قب به صورتکامل در رسانه ها چاپ شده، اما چون از زمان چاپ آن ها سی سال و بیشتر گذشته است، فکر کردم بهتر است در این مجموعه بیاید و در دسترس خوانندگان قرار گیرد.گفتوگو درباره ی زندگی آقای دریابندری نیز، که در اینجا می خوانید، قبال به صورت ناقص و تکه هایی از آن در پاره ای مطبوعات انتشار یافته، ولی صورتکامل آن هیچ گاه به زیور طبع آراسته نشده و برای اولینبار در اینجا منتشر می شود.گفتوگو درباره ی آقای دریابندری با خانم سیما یاری نیز مخصوص اینکتاب است و پیش از این انتشار نیافته است. من به عنوان روزنامه نگار مقاالت متعددی دربارهی آقای دریابندری نوشته ام که قصد داشتم همهی آن ها را در این کتاب گرد بیاورم، اما در بازخوانی آن ها احساس کردم چاپ دوبارهی آن ها تکراری خواهد بود و خواننده مغبون خواهد شد. بنابراین، از آوردن آن ها خودداری کردم. تنها یک گزارش را با عنوان «در محفل جمعههای نجف» ، که مطالب تازه و غیرتکراری داشت، برای چاپ در اینکتاب مناسب یافتم. امیدوارم تصویری که خواننده از آقای دریابندری در این کتاب به دست می آورد آن اندازه ارزش داشته باشد که سعی من و ناشر به هدر نرفته باشد. سیروس علینژاد

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2