نجف دریابندری

۲۲ نجف دریابندری مهاجرتکرد؟ بله ، مهاجرت کرد و رفت و دی گر هم نی امد و باالخره هم همانجا مرد. اگر اشتباه نکنم، اسم اینها «جوانبخت» بود. بههرحال، پدر من میان اینها ( عکس را توضیح میدهد) آدم خیلی عجیبی بود. برایای نکه آدمی بود که مشروب خور بود. مشروب زیاد میخورد. آدم خانم باز و مشروب خور و هر کاری ازاینقبی ل، اهلش بود. آخر هم مشروب او را کشت. ی عنی س ی روز کبدی گرفت . مادرم می گفتکه بهش میگفتم یکخرده پول نگه دار برای این بچهها که فردا بزرگ می شوند و هیچچیز ندارند. این پایلوتها خی لی هم پول درمیآوردند. بعضی شان که پولدار شدند، مثل این ( اشاره به عکسی از یک عکس دستهجمعی) که رفت تو کار سینما و سینما خرید و خی لی هم پولدار شد، برایاینکه پولهای ش را نگه میداشت. اما پدرم در جواب مادر میگفت اگر بچهی من آدم باشد، خودش پول درمی آورد، اگر هم آدم نباشد که هیچ! پول من هم به حالش فایدهای ندارد. از ای ن حرفها میزد. پدرم در سال ۱۳۱6 مرد و وقتی هم مرد در واقع چیزی به جا نگذاشت، یک چی ز مختصری که عبارت بود از خانه و چند مغازهکهکنارش بود. ما در واقع بعد از مرگ پدر فقیر شدیم؛ یعنی دیگر پولدار نبودیم. تا او بود پول دار بودیم. بعد من رفتم مدرسه. مدرسه رفتن در آبادان شما در آبادان متولد شدید؟ من در آبادان متولد شدم. بوشهر البته میرفتیم، ولی من متولد آبادان هستم، .۱۳۰۹ چه روزی و چه ماهی؟ روز و ماهش درست معلوم نیست، ولی گو ی ا در دی ی ا بهمن. آره پدرم... در آبادان مدرسه رفتید؟ آره، رفتم مدرسه، شاگرد خوبی هم نبودم. البته چرا دورهی دبستان شاگرد خوبی بودم ، ی عنی تا سال .۱۳۲۱-۱۳۲۰ مدرسهی ما مختلط بود. پدرم ی ک سال شناسنامهی مرا زودتر گرفته بود. شناسنامهی من ۱۳۰۸ است. عمدا یک سال

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2