زنی آرایش روزگار

101 ی پار ‌ لاشه ای به قرآن بنگر! ... ببینکه چه مقدار آیات نامربوط به ‌ که به تفسیر نگریسته انسجامی سخن قرآنی انگشت ‌ طاهره درست بر آن ویژگی بی 83 باشد.» ‌ هم می ، مفسرین مسلمان ‌ گذاشته بودکه تاکنون نه از نگاه بلاغی و نه از نگاهکلامی توان با این نظر عباس ‌ اند. می ‌ توجیهی معقول و پذیرفتنی برای آن پیدا نکرده نحویبهخوانشی ‌ امانتموافقبودکهخوانشباب، وطاهره نیز، ازمتنقرآنبه وجوی ‌ باطنیگرایشداشته است، اما باید بر این نظر افزودکه طاهره درجست خوانشی دیگر بودکه اوخود درسخنانشاز آنهمچونخواندن «باطن ِباطن» 84 کند. ‌ یادمی ی سنت ‌ سازیِ سنت/بدعت، کفه ‌ در پرداختن به طاهره و در دوگانه های ‌ یآرمانی اسلام،بازگشتبهاصلولایتوغیره)دربعضیپژوهش ‌ (گذشته یپژوهشگر ‌ چربد و تأکید بر آن بیشتر احاطه ‌ ی«بدعت» می ‌ دانشگاهی بر کفه کشد تا آوردن تحلیلیمشخصاز ابعاد ذهنیتیِ ‌ بر معارفآنسنترا به رخمی ای از گسست از آن ‌ یک بدعت و در اینجا بدعتی به نام طاهره همچون نمونه مفهوم ادبی (ابداع)،گسستی از ‌ مفهوم مذهبی و هم به ‌ سنت. بدعت، هم به تواند یکسره خود را از گذشته رهاکند. برای ‌ گذشته است. اما این بدعت نمی هاییکه مثلاً در تفاسیر یا رسالاتطاهره و خود باب از این ‌ خوانش تناقض یدرعینپیوست)،سخنی ازمارکسبرای ‌ ها ‌ صورتگسست ‌ بینیم(به ‌ نظر می ها نیستند که شرایط را خود انتخاب ‌ ما راهگشاست: در هر بدعتی این آدم های پیشین ‌ شده، بار سنتِ نسل ‌ کرده باشند، بلکه در شرایطی از پیش داده .۱۷۸ ، صرگ تاک ، برگرفته از: ظهورالحقاسدالله اضل مازندرانی، 83 ی او به علمیکه از باطن لوح اخذ ‌ . و نیز اشاره ۲۳-۲۱ ، صصی اشراق ربانی ‌ رساله طاهره، 84 .)۲۵ شود (ص ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2