زنی آرایش روزگار

115 های تن ‌ توسنی ۱ غزل گوشتویی، دیده تویی، وزهمه بگزیده تویی بلبلسرمستتویی،جانبگلزار بیا پایتویی، دستتویی،هستی هرهستتویی ایشهخَمّار بیا ‌، یمخمور نگر ‌ تشنه خواجه بیا،خواجه بیا،خواجه دگربار بیا یوسفدزدیده تویی، برسر بازار بیا ایهمه را جان وجهان ‌، از نظر گشته نهان دلو دستار بیا ‌ کنان بی ‌ بار دگر رقص سوز تویی ‌ روشنیروز تویی،شادیغم ای ناطقجان، چند از اینگفتزبان... ‌ بسبُوَد ایعَلَمعالم نو، پیشتو هر عقلگرو افروز تویی، ابرشکربار بیا ‌ ماهشب دم وگفتار بیا ‌ چند زنیطبل بیان، بی ۲ غزل یبلامنم ‌ ایصنم،شيفته ‌ در ره عشقت چندمغايرتکنی؟ باغمتآشنا منم ای ‌ همشکسته ‌ ای، زلفبه ‌ پرده به رویبسته ای، از همگانجدا منم ‌ از همهخلقرسته شير تويی،شکر تويی،شاخه تويی، ثمر تويی شمستويی، قمر تويی، ذره منم،هبا منم نخلتويی، رطبتويی، لعبتنوشلبتويی حيا منم ‌ یبی ‌ یباادبتويی، بنده ‌ خواجه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2