زنی آرایش روزگار

127 های تن ‌ توسنی اما باید گفتکه در خوانش شعر 20 سازد. ‌ چهره و سودای خود را آشکار می های دانشگاهیِ اخیر، جایگاه این شعر تا حد ‌ ویژه از بعضی رویکرد ‌ طاهره به و مسلکی تنزل داده شده است. از مشکلات پرداختن به طاهره ‌ ادبیاتی مرامی بندی برای تاریخسرایش ‌ توانیم به یکزمان ‌ یکی هم این استکه ما حتی نمی یشعرهای او به تاریخ ‌ یاگزیده ‌ ها ‌ یشعر او برسیم. در تذکره ‌ قطعات پراکنده خوریم، مگر معدودیکه مناسبتی را برای سرودن آنها ‌ سرایششعرها برنمی توانیم ‌ جامانده از آثارش نمی ‌ رو ما بر مبنای حجم اندک به ‌ اند. ازاین ‌ ذکر کرده ای از این «سودا» ‌ به سیری زمانی از تحول ذهنی و زبان شعری یا به تاریخچه آید، ‌ که از مضامینشعرها برمی ‌ توانگفتکه چنان ‌ دستیابیم. با اینحال می ای درونی و تحول ذهنی طاهره در پی بریدن از ‌ این شعرها در پی دگرگونی اند. مضامینشعرطاهره تنها ‌ افکارشیخیه وگرویدنبه بدعتیتازهسرودهشده یابند. ‌ در چهارچوب این دگرگونی درونی اوستکه معنایخاصخود را می ای مضامین شعر طاهره را در مقولاتی همچون عشق عرفانی ‌ پژوهنده زعم این پژوهشگر شاید هم ‌ به خدا و مظهر این عشق در وجود باب (و به در وجود بهاء)، سودای خود را به بلاافکندن و طلب شهادت، شور و شر اینووستیز با روحانیانبرشمرده استو ‌ آخرالزمانیو آرزویسامان اجتماعی خواهانعصرمشروطه ‌ تواندرگفتمانآزادی ‌ یاودومضمونآخررا می ‌ گفته ‌ به این پژوهشگر با رویکرد خاصخود به سخن وکنش طاهره او 21 نیز یافت. سپرده به ‌ آور و عمیقاً دل ‌ را سرنمونی آیینی از یک زنِ «باهوش، جسور، زبان 20Amin Banani, Jascha Kessler, and Anthony A. Lee, (2005) Táhirih: A Portrait in Poetry: Selected Poems of QurratulAyn. Kalimat Press, p. 3. 21 Susan Maneck, (2004) ‘Tahirih: A Religious Paradigm of Womanhood’ in Sabir Afaqi, (ed.) Tahirih in History. Kalimat Press, p. 197.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2