زنی آرایش روزگار

128 های تن ‌ توسنی کند. با نظر به زندگی و ‌ اهداف دینی در عین زیباییِ منظر...» توصیف می کدام از ادیانِ ‌ سلوکشخصیطاهره اما مشکل بتوان او را زنی نمونه برایهیچ توان در اینجا با آنتونی لی موافق بودکه طاهره زنی ‌ شده دانست. می ‌ شناخته «شورشی بود، خود را از قیدشوهر و فرزند رهاکرده بود، عصبانی و پرخاشگر این لحن تند و 22 پیمود». ‌ و عامدانه و آگاهانه در ابراز عقاید خود راه افراط می بینیم: ‌ پرخاشگر او راگاهی درشعرشنیز می یا الهاحقاینشاهنشهان وارهانم ازشئوناتخسان توان بیرون از فرادهششعر ‌ گذشته از این باید گفتشعر طاهره را نمی ویژه فرادهشعرفانیآنبازخواند. اینفرادهشبخشیاز بینامتنیت ‌ فارسیوبه ای تأثیر از اسلاف آشکارتر از آن استکه بتوان ‌ شعر اوست و همچونگونه نادیدهگرفت؛ مثلاً تأثیر حافظ در این ابیات او: خرقه وسجاده به دور افکنم باده بهمینایبلور افکنم شعشعه در وادیطور افکنم بام و در از عشق به شور افکنم بر در میخانه بودجایمن یا: اگر مشرککافرم از توام اگرخاطی قاصرم از توام 22 Lee, A. ‘Theology of Tahirih as Revealed in Her Poems’

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2