زنی آرایش روزگار

130 های تن ‌ توسنی 23 کرد، یکپرسشاست. ‌ بابیه حرکتمی گذشته از این، کاربست نام «بهاء» یا صفت «بهائی» نیز در شعر او یشعرای ‌ باره مؤلفتذکره ‌ گذار آیینبهائیباشد. دراین ‌ تواند اشاره به بنیان ‌ نمی گوید ‌ صراحت می ‌ تردید نیست چه به ‌ گوید: «... قول نبیل نیز قابل ‌ بهائی می خط طاهره بود، دیدم. در این صورت و با توجه به ‌ خودم آن اشعار را [که] به هجریقمری ۱۲۶۰ یشصتکه مقصود ‌ اینکهجنابطاهره تا آنتاریخ،سنه ی ‌ است، حضرت بهاءالله را زیارت نکرده بود و هم آثاری از حضرت نقطه اولیکه اشاره به وجود بهاءالله داشته باشد تا آن وقتوجود نداشتو از طرفی ۱۲۶۴ ی بدشت سال ‌ قدم در واقعه ‌ دانیمکه لقب بهاء و بهاءالله را جمال ‌ می برایخود اختیار فرمودند. این اشاره به اسم الهی را در شعر او جز یک ‌ قمری ‌ طاهره در زمان آن تحول ذهنی زنیعامی 24 توان تلقی نمود.» ‌ یقلبی نمی ‌ وارده آمیز گردد، ‌ ی هر سخنی بدعت ‌ و ناآ گاه در معارف دینی نبودکه سراپا شیفته گذار بسراید: ‌ بدان لبیکگوید وچنینخطاببه بدعت لمعاتوجهکاشرقتوشعاعطلعتکاعتلا 25 زچه رو الستبربکم نزنیکه بلیٰ بلیٰ او پیش از این تحول ذهنی از شیخیه و بدعتِ تا حدی مجازِ این جریان ی عباس امانتگرویدنش به بدعت تازه با استناد ‌ گفته ‌ کنده بود و به ‌ دینی، دل وگو با ایقان ‌ یگسستاز اسلام دانست»،گفت ‌ ) «بابرا بایدصاحباندیشه ۱۳۹۸( ، عباسامانت 23 .آسوشهیدی، .۱۳۲ ،صیشعرایقرن اول بهائی ‌ تذکره 24 یکسروی ازخودطاهره استو بعدها به دیوانصحبت ‌ گفته ‌ که در فصل اولگفته آمد اینشعر به ‌ چنان 25 لاری افزوده شده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2