زنی آرایش روزگار

131 های تن ‌ توسنی در شعر طاهره 26 یی از خود طاهره در یککشفوشهود آنی رخداد. ‌ ها ‌ بهگفته این تحول ناگهانیِ درونیچنین به وصفدرآمده است: گوشدم ‌ بر درِ دل تا اَرِنی كنان برسر آنكوشدم ‌ جلوه هرطرفیگرمهیاهوشدم او همگی منشد و من او شدم من دل و او گشتدلارای من یمنخاکسر كویتو ‌ كعبه افروزجهان،رویتو ‌ مشعله یجان خَم گیسویتو ‌ سلسله یدل، طاقدو ابروی تو ‌ قبله زلفتو در دِیْر،چلیپایمن ... پژوهشگریدیگر، امین بنانی، درجستاریبا رویکردیتاریخیو با تکیه های اجتماعی و آیینی بدعت باب ‌ بر مضامین شعر طاهره آن را بیانگر آرمان اگر مجاز باشیمکه در نگاهی تاریخی لفظ «اگر» را بهکار گیریم، 27 داند. ‌ می ای بساکه در اثر سخن وکنش ‌، ماند ‌ توانیم بگوییمکه اگر طاهره زنده می ‌ می شدکهشد و با تأثیری ‌ اجتماعی اوهمچون یکزن، آن بدعتتازه نه همانمی گذاشت، انقلاب ‌ ی پس از خود بر جا می ‌ خواهانه ‌ های آزادی ‌ که در نگرش 26 Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850, p. 302. 27 Amin Banani, (2000) ‘Tahirith a Portrate in Poetry’, The journal of Bahai Studie, p. 8.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2