زنی آرایش روزگار

137 های تن ‌ توسنی ی ‌ ی آن تا نیمه ‌ مدرسه آن را نحیف و زار ساخته بود. سبک بازگشت و ادامه که ‌ عصر ناصری، اگرچه درواکنشبه ابتذالسبکهندیپاگرفته بود، اماچنان آید، حرکتی بودکه رو بهگذشته داشت و در بهترین نمودهایش ‌ از نام آن برمی کرد. سیروس ‌ صورت قصیده و غزل از سبک خراسانی و عراقی تقلید می ‌ به گونه ‌ ی بازگشت دارای هیچ ‌ گوید که «قصیده در دوره ‌ درستی می ‌ شمیسا به ی دوم اشعار قدمای سبکخراسانی و عراقی است... ‌ اصالتی نیست، نسخه شعر فارسی در 29 کردند». ‌ ی اصلی تقلید می ‌ چندین شاعر مکرراً از یک نمونه ها بودکه دوران انحطاط خود ‌ ی مغول سال ‌ های پس از حمله ‌ پی نابسامانی گوید: «... حافظکشتزار ادبیات بعد از ‌ که شمیسا می ‌ گذراند و چنان ‌ را می گذشتکه با رواج چاپ و ‌ هایی باید می ‌ هنوز سال 30 برکرده بود.» ‌ خود را بی روزنامه، فراگشتی بنیادین در ذهنیت ادبی و بیان شعری در اثر نزدیکی زبان ی مردم پدید آید و ماهیتخود شعر، موضوع ‌ نوشتار باگفتار زنده و روزمره های آخوندزاده یا تقی رفعت و پس از آنها ‌ که در نوشته ‌ اندیشیدنگردد، چنان رغم مضامین متفاوتش ‌ بینیم. شعر طاهره به ‌ در تأملات نیما در بابشعر می توانست فراتر رود. با این ‌ ی عصر خود نمی ‌ ی تنگ زبان ادبیِ فرسوده ‌ از دایره جامانده از طاهره به چنین سطری نیز ‌ های به ‌ لای یکی از مناجات ‌ حال درلابه اشرا ‌ خوریمکه عدول از عرفو هنجار متکلفزبان ادبی و آیینیِ زمانه ‌ برمی که خواهد بزیباید و نگارد و ‌ که خواهد زنده نماید و آن ‌ دهد: «... آن ‌ نشان می 31 برآرد و نگاهشدارد.» .۱۹۴ ،صسیر غزل در شعر فارسی 29 .۱۴۴ همان،ص 30 .۳۳ ی ‌ ق)، برگه ۱۳۶۸(العین» ‌ یدورانطاهره قرة ‌ برگرفته از: «یادبودصدمینسالشهادتنابغه 31

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2